Post var tredje dag – hårt slag för tidningar

Publicerad 31 maj 2023

I utredningen ”Post för hela slanten” (SOU 2023:4) föreslås att posten ska kunna delas ut var tredje dag. Journalistförbundet har tidigare riktat kritik mot att Postnord övergått till varannandagsutdelning eftersom det påverkar möjligheten för främst äldre, som i högre grad läser papperstidningar, att ta del av nyheter vilket är ett demokratiskt problem.

Det är särskilt allvarligt att Postnord införde varannandagsutdelning utan att detta först förankrades demokratiskt genom ett politiskt beslut i Sveriges riksdag.

Demokratiska värden förloras

Om ”vartredjedagsutdelning” införs bedömer både Postnord och branschorganisationen TU att det inte längre kommer att finnas någon efterfrågan av att få tidningen distribuerad via posten. I sitt remissvar riktar Journalistförbundet kritik mot att inte tillräckligt stor vikt lagts vid de demokratiska värden som går förlorade när personer, i framför allt glesbygden, inte längre har möjlighet att få en dagstidning levererad via posten.

Journalistförbundet anser inte heller att utredningen tagit hänsyn till det nya säkerhetspolitiska läget när den bedömt hur medborgarnas möjligheter att del av nyheter och annan samhällsviktig information i händelse av kris eller krig påverkas av den föreslagna förändringen. Sammanfattningsvis avstyrker Journalistförbundet förslaget om att befordringstiden för brev ska utökas till tre dagar.

Snabb utredning om lösning krävs

Utredningen anser inte att en särskild finansiering av distribution av dagstidningar och tidskrifter inom den samhällsomfattande posttjänsten bör införas. Enligt Journalistförbundet har regeringen, med hänsyn till den viktiga demokratiska funktion som den prenumererade dagstidningen fyller, ett ansvar för att lösa frågan om distributionen av densamma. Journalistförbundet anser att regeringen skyndsamt bör tillsätta en utredning för att hitta en lösning på frågan om hur staten ska kunna tillgodose medborgarnas efterfrågan på distribution av dagstidningar.

För dålig insyn

Utredningens ekonomiska beräkningar bygger i hög grad på de uppgifter som Postnord lämnat, men som det saknas möjlighet att kontrollera eftersom de anses utgöra ”affärshemligheter”.  Journalistförbundet vill i detta sammanhang understryka vikten av insyn i statliga bolag. Förbundet driver sedan länge kravet på att offentlighetsprincipen bör gälla all offentligt finansierad verksamhet. Offentlighetsprincipen gäller redan kommunala bolag och det är hög tid att den införs även avseende statliga bolag, vilket utredningen är ett tydligt exempel på.

Påverkar meddelarskyddet

Utredningen föreslår också att definitionen av brev förändras så att tidningar och tidskrifter inte längre omfattas av definitionen. Enligt Journalistförbundet riskerar förändringen att leda till tillämpningssvårigheter som även påverkar tystnadsplikten för brevbäraren och därmed meddelarskyddet. Journalistförbundet avstyrker den föreslagna förändringen av definitionen av brev.

Senast ändrad 31 maj 2023