FrilanskalkylatornRäkna ut ditt arvode här

Frilanskalkylatorn gör det enklare för dig att räkna ut ditt arvode. Genom att skriva in dina kostnader, sociala avgifter, pensionssparande, semester med mera, räknar Frilanskalkylatorn ut ditt arvode så att du kan täcka dina kostnader och ta ut en lön som motsvarar vad en anställd journalist tjänar.

Åt vilket håll vill du räkna?

Jag vill ange önskad månadslön och räkna fram dag-/timarvode
Jag vill ange dag-/timarvode och räkna fram månadslön
kr
0 kr/år
Några riktmärken (statistiken gäller heltidslöner):

Journalistförbundets frilansrekommendation ligger på 1 094 kronor (2023) per timme som är kopplat till en genomsnittslön för anställda reportrar och fotografer. De som ligger på den lönenivån är oftast relativt kvalificerade och erfarna journalister. Topplönerna för specialiserade och mycket erfarna anställda journalister ligger ännu högre.

24 931 kronor är lägstalönen för anställda journalister utan akademisk examen i 2022 års avtalade nivå.
27 419 kronor är lägstalönen för anställda journalister med akademisk utbildning eller motsvarande i 2022 års avtalade nivå. De som har de här lönenivåerna är ofta nya i yrket, utan andra specialistkunskaper som kan dra upp lönen.
Du bör inte gå under den här nivån. Observera att lönenivåerna för 2023 inte är fastställda ännu.

Vad tjänar de anställda journalisterna på den arbetsplats som du frilansar mot? Medlemmar i Journalistförbundet kan logga in och få tillgång till mer statistik och kontaktuppgifter till arbetsplatsklubben.

Via Arvodesguiden kan frilansmedlemmar i Journalistförbundet byta information om vad olika medier brukar betala.
Visa info
%
0 dgr/år
Hur stor andel av din arbetstid du kan debitera dina kunder påverkar ditt timarvode. Journalistförbundet rekommenderar att du räknar med ungefär 50 procent i ej debiterbar arbetstid.

Det handlar om arbetsuppgifter i ditt företag som är nödvändiga för att kunna utföra uppdraget och som inte kan debiteras direkt gentemot kund.

Försäljningsarbete, marknadsföring, administration, bokföringsarbete, möten, planering, icke betald research, dator- och arbetsredskapshantering, fortbildning, med mera är exempel på arbetstid som kan vara ej debiterbar.

Omfattningen av ej debiterbar arbetstid varierar naturligtvis från frilans till frilans och beroende på bransch. Normalt mellan 25-50 procent av arbetstiden.

Det finns inga ”riktlinjer” för hur mycket ej debiterbar arbetstid som ”ska” beräknas för olika typer av uppdrag. Du bör använda ett värde som motsvarar den andel av arbetstiden som utgör ej debiterbar arbetstid för dig i genomsnitt under en månad.

Ett kontrakt om återkommande uppdrag gör till exempel att ej debiterbar arbetstid blir något lägre på grund av du behöver mindre tid till försäljning.

OBS! Ej debiterbar arbetstid får inte blandas ihop med arbetslöshet/undersysselsättning.
Visa info
Normal heltid = 8 timmar
Utgångspunken är heltid, 8 timmar per dag, men det kan du ändra utifrån hur mycket du jobbar.
Visa info
0 kr/år
0 kr/mån
Genomsnittligt antal sjukdagar per år av sjukskrivningsperioder om högst 14 dagar enligt SCB. Sjukskrivningsperioder längre än 14 dagar betalas för anställda av försäkringskassan.
Visa info
dagar
0 kr/år
0 kr/mån
12%
Alla anställda har rätt till 25 dagar lagstadgad semester, och avsättningen är 12 procent på lönen oavsett hur stor den är.
Visa info
dagar
0 kr/år
0 kr/mån
0%
De flesta anställda journalister har kollektivavtal som ger fem extra semesterdagar det år man fyller 40.

Om du har fyllt 40 år och jobbar mot dagspress, TV4/Nyhetsbolaget eller tidskriftsföretag så ska du lägga in 5 extra semesterdagar för att kunna jämföra dig med en anställd journalist.

För public serviceföretag gäller 3 extra semesterdagar för dem som fyllt 40 år.
Visa info
dagar
0 kr/år
0 kr/mån
0%
Anställda journalister kan ibland avtala bort rätten till övertidsersättning mot upp till fem extra semesterdagar. Om uppdraget innebär att du är tvungen till längre arbetsdagar än 8 timmar eller jobba på helgen och inte kan ta ut övertidstillägg direkt på arvodet, kan du lägga in 3-5 dagar.
OBS! På en del avtalsområden utgår 3 extra lediga dagar per år som kompensation för att man inte får övertidsersättning om man jobbar mindre än en halvtimmes övertid per dag. Om du jobbar mot företag inom dagspress och tidskriftsområdet ska du alltid lägga in 3 dagar för att kunna jämföra dig med en anställd journalist.
Visa info
0 dgr
0%
0 kr/mån
0 kr/år
Sjukdagar och semester enligt schablon.
Visa info
0 kr/år
0 kr/mån
För varje betald semesterdag har anställda ett semestertillägg om 0,8 procent per semesterdag.
Visa info
kr
I kostnader ingår lokalhyra, utrustning, etc. Det vill säga sådant som är avdragsgillt.

Skriv in din egen årskostnad i rutan. Men ta inte med kostnader för försäkringar eftersom det finns en särskild ruta för det.

Enligt en enkät gjord 2012 bland Journalistförbundets frilansmedlemmar låg den genomsnittliga årkostnaden på 120 000 kr. Fotografers kostnader ligger generellt högre än andra frilansars.
Visa info
%
0 kr/år
0 kr/mån
Journalistförbundet rekommenderar att du sätter flexibiltetspremien till 9-10 procent.

En frilansjournalist ger uppdragsgivaren en större ekonomisk flexibilitet än en anställd. Att anställa en journalist kan vara en omfattande process medan en frilans ofta är snabbt tillgänglig. En tillsvidareanställd journalist har också en uppsägningstid medan frilansen normalt anlitas för enstaka uppdrag och kan anlitas när uppdragsgivaren har ett tillfälligt behov. Denna flexibilitet ska du ta betalt för.

Flexibilitetspremie är, under olika beteckningar, vanlig bland konsulter i andra branscher, där den varierar mellan 10 och 50 procent av arvodet. Om du vill täcka upp för en uppsägningsmånad, så bör du sätta flexibilteten på 9 procent.

Journalistförbundets frilansavtal innehåller i sig uppsägningstider, som i vissa fall kan minska behovet av ytterligare flexibilitetspremie. Om du har uppdrag av mer varaktig natur för företag som är anslutna till Medieföretagen (som omfattas av frilansavtalet) har du två eller fyra månaders uppsägningstid på de uppdragen om du inte avtalat om annat.
Visa info
Visa info
Ange din ålder: år
0 kr/år
0 kr/mån
För anställda avsätter arbetsgivare med kollektivavtal varje månad en summa till tjänstepension och trygghetsförsäkringar (liv, olycksfall och förstärkt sjukförsäkring). Summan är beroende av inkomst och ålder.

För att få motsvarande skydd behöver du dels betala in 4,5 procent av din inkomst upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent på överstigande belopp, dels en försäkringspremie beroende på ålder och inkomst till din privata tjänstepensionsförvaltare.

Ange din ålder i rutan så räknar kalkylatorn fram kostnaden för tjänstepension och trygghetsförsäkringar.
Visa info
kr
Många frilansjournalister är underförsäkrade. En vanlig missuppfattning är att det räcker med en privat hemförsäkring. Vi har därför en grundinställning för en premie för företagsförsäkring på 2955 kronor per år med utgångspunkt från Gefverts företagsförsäkring för frilansjournalister anslutna till Journalistförbundet.

Du kan ändra värdet om du har högre kostnader för företagsförsäkringen.
Visa info
Antalet 250 dagar bygger på en statlig utredning som kommit fram till att det går i genomsnitt 250 arbetsdagar per år under en 28-årscykel. Då har man alltså räknat bort heldagsaftnar, röda dagar samt lör- och söndagar.
Visa info
0
0
Detta är ej debiterbar arbetstid, lagstadgad semester, semester som kompensation för övertid samt sjukdagar.
Visa info
0
Den tid du kan debitera kund.
Övriga upplysningar

Ditt beräknade arvode

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
Års- och månadsarvodena speglar vad du behöver omsätta för att nå den önskade lönen högst upp i kalkylatorn med hänsyn taget till dina kostnader, och med de villkor som ingår i kollektivavtalen för anställda. De förra handlar exempelvis om ej debiterbar tid och kostnader i verksamheten, de senare om avsättningar till semester, pension och trygghetsförsäkringar. Allt finns i kalkylatorn!
kr
kr
0 kr
Skriv in erbjudet arvode per timme, dag eller månad. (Om du erbjuds ett regelbundet månadsarvode kan det vara rimligt att räkna med en lägre overheadtid enligt nedan.)
Visa info
%
0 dgr/år
Hur stor andel av din arbetstid du kan debitera dina kunder påverkar ditt timarvode. Journalistförbundet rekommenderar att du räknar med ungefär 50 procent i ej debiterbar arbetstid.

Det handlar om arbetsuppgifter i ditt företag som är nödvändiga för att kunna utföra uppdraget och som inte kan debiteras direkt gentemot kund.

Försäljningsarbete, marknadsföring, administration, bokföringsarbete, möten, planering, icke betald research, dator- och arbetsredskapshantering, fortbildning, med mera är exempel på arbetstid som kan vara ej debiterbar.

Omfattningen av ej debiterbar arbetstid varierar naturligtvis från frilans till frilans och beroende på bransch. Normalt mellan 25-50 procent av arbetstiden.

Det finns inga ”riktlinjer” för hur mycket ej debiterbar arbetstid som ”ska” beräknas för olika typer av uppdrag. Du bör använda ett värde som motsvarar den andel av arbetstiden som utgör ej debiterbar arbetstid för dig i genomsnitt under en månad.

Ett kontrakt om återkommande uppdrag gör till exempel att ej debiterbar arbetstid blir något lägre på grund av du behöver mindre tid till försäljning.

OBS! Ej debiterbar arbetstid får inte blandas ihop med arbetslöshet/undersysselsättning.
Visa info
Normal heltid = 8 timmar
Utgångspunken är heltid, 8 timmar per dag, men det kan du ändra utifrån hur mycket du jobbar.
Visa info
0 kr/år
0 kr/mån
Genomsnittligt antal sjukdagar per år av sjukskrivningsperioder om högst 14 dagar enligt SCB. Sjukskrivningsperioder längre än 14 dagar betalas för anställda av försäkringskassan.
Visa info
dagar
0 kr/år
0 kr/mån
12%
Alla anställda har rätt till 25 dagar lagstadgad semester, och avsättningen är 12 procent på lönen oavsett hur stor den är.
Visa info
dagar
0 kr/år
0 kr/mån
0%
De flesta anställda journalister har kollektivavtal som ger fem extra semesterdagar det år man fyller 40.

Om du har fyllt 40 år och jobbar mot dagspress, TV4/Nyhetsbolaget eller tidskriftsföretag så ska du lägga in 5 extra semesterdagar för att kunna jämföra dig med en anställd journalist.

För public serviceföretag gäller 3 extra semesterdagar för dem som fyllt 40 år.
Visa info
dagar
0 kr/år
0 kr/mån
0%
Anställda journalister kan ibland avtala bort rätten till övertidsersättning mot upp till fem extra semesterdagar. Om uppdraget innebär att du är tvungen till längre arbetsdagar än 8 timmar eller jobba på helgen och inte kan ta ut övertidstillägg direkt på arvodet, kan du lägga in 3-5 dagar.
OBS! På en del avtalsområden utgår 3 extra lediga dagar per år som kompensation för att man inte får övertidsersättning om man jobbar mindre än en halvtimmes övertid per dag. Om du jobbar mot företag inom dagspress och tidskriftsområdet ska du alltid lägga in 3 dagar för att kunna jämföra dig med en anställd journalist.
Visa info
0 dgr
0%
0 kr/mån
0 kr/år
Sjukdagar och semester enligt schablon.
Visa info
0 kr/år
0 kr/mån
0,8%
För varje betald semesterdag har anställda ett semestertillägg om 0,8 procent per semesterdag.
Visa info
kr
0 kr/mån
I kostnader ingår lokalhyra, utrustning, etc. Det vill säga sådant som är avdragsgillt.

Skriv in din egen årskostnad i rutan. Men ta inte med kostnader för försäkringar eftersom det finns en särskild ruta för det.

Enligt en enkät gjord 2012 bland Journalistförbundets frilansmedlemmar låg den genomsnittliga årkostnaden på 120 000 kr. Fotografers kostnader ligger generellt högre än andra frilansars.
Visa info
%
0 kr/år
0 kr/mån
Journalistförbundet rekommenderar att du sätter flexibiltetspremien till 9-10 procent.

En frilansjournalist ger uppdragsgivaren en större ekonomisk flexibilitet än en anställd. Att anställa en journalist kan vara en omfattande process medan en frilans ofta är snabbt tillgänglig. En tillsvidareanställd journalist har också en uppsägningstid medan frilansen normalt anlitas för enstaka uppdrag och kan anlitas när uppdragsgivaren har ett tillfälligt behov. Denna flexibilitet ska du ta betalt för.

Flexibilitetspremie är, under olika beteckningar, vanlig bland konsulter i andra branscher, där den varierar mellan 10 och 50 procent av arvodet. Om du vill täcka upp för en uppsägningsmånad, så bör du sätta flexibilteten på 9 procent.

Journalistförbundets frilansavtal innehåller i sig uppsägningstider, som i vissa fall kan minska behovet av ytterligare flexibilitetspremie. Om du har uppdrag av mer varaktig natur för företag som är anslutna till Medieföretagen (som omfattas av frilansavtalet) har du två eller fyra månaders uppsägningstid på de uppdragen om du inte avtalat om annat.
Visa info
Visa info
Ange din ålder: år
0 kr/år
0 kr/mån
För anställda avsätter arbetsgivare med kollektivavtal varje månad en summa till tjänstepension och trygghetsförsäkringar (liv, olycksfall och förstärkt sjukförsäkring). Summan är beroende av inkomst och ålder.

För att få motsvarande skydd behöver du dels betala in 4,5 procent av din inkomst upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent på överstigande belopp, dels en försäkringspremie beroende på ålder och inkomst till din privata tjänstepensionsförvaltare.

Ange din ålder i rutan så räknar kalkylatorn fram kostnaden för tjänstepension och trygghetsförsäkringar.
Visa info
kr
Många frilansjournalister är underförsäkrade. En vanlig missuppfattning är att det räcker med en privat hemförsäkring. Vi har därför en grundinställning för en premie för företagsförsäkring på 2955 kronor per år med utgångspunkt från Gefverts företagsförsäkring för frilansjournalister anslutna till Journalistförbundet.

Du kan ändra värdet om du har högre kostnader för företagsförsäkringen.
Visa info
Antalet 250 dagar bygger på en statlig utredning som kommit fram till att det går i genomsnitt 250 arbetsdagar per år under en 28-årscykel. Då har man alltså räknat bort heldagsaftnar, röda dagar samt lör- och söndagar.
Visa info
0
0
Detta är ej debiterbar arbetstid, lagstadgad semester, semester som kompensation för övertid samt sjukdagar.
Visa info
0
Den tid du kan debitera kund.
Övriga upplysningar

Motsvarande lön

0 kr/mån
0 kr/år
Några riktmärken (statistiken gäller heltidslöner):

Journalistförbundets frilansrekommendation ligger på 1 094 kronor (2023) per timme som är kopplat till en genomsnittslön för anställda reportrar och fotografer. De som ligger på den lönenivån är oftast relativt kvalificerade och erfarna journalister. Topplönerna för specialiserade och mycket erfarna anställda journalister ligger ännu högre.

24 931 kronor är lägstalönen för anställda journalister utan akademisk examen i 2022 års avtalade nivå.
27 419 kronor är lägstalönen för anställda journalister med akademisk utbildning eller motsvarande i 2022 års avtalade nivå. De som har de här lönenivåerna är ofta nya i yrket, utan andra specialistkunskaper som kan dra upp lönen.
Du bör inte gå under den här nivån. Observera att lönenivåerna för 2023 inte är fastställda ännu.

Vad tjänar de anställda journalisterna på den arbetsplats som du frilansar mot? Medlemmar i Journalistförbundet kan logga in och få tillgång till mer statistik och kontaktuppgifter till arbetsplatsklubben.

Via Arvodesguiden kan frilansmedlemmar i Journalistförbundet byta information om vad olika medier brukar betala.
Så funkar frilanskalkylatorn

Frilanskalkylatorn gör det enklare för dig att räkna ut ditt arvode.

Genom att skriva in dina kostnader, sociala avgifter, pensionssparande, semester med mera, räknar Frilanskalkylatorn ut ditt arvode så att du kan täcka dina kostnader och ta ut en lön som motsvarar vad en anställd journalist tjänar.

Klicka på INFO under varje ruta så får du mer information.

Jag vill ange dag-/timarvode och räkna fram månadslön

Fasta värden b
Kalkylatorns resultat
0 kr
0 kr
0 kr
Skriv in erbjudet arvode per timme, dag eller månad. (Om du erbjuds ett regelbundet månadsarvode kan det vara rimligt att räkna med en lägre overheadtid enligt nedan.)
Visa info
%
0 dgr/år
Overheadtiden påverkar ditt timarvode. Journalistförbundet rekommenderar att du räknar med ungefär 50 procent i overheadtid.

Arbetsuppgifter i frilansens företag som är nödvändiga för att kunna utföra uppdraget och som inte kan debiteras direkt gentemot kund kallas overheadtid (OH-tid).

I overheadtiden ingår försäljning, marknadsföring, administration, bokföringsarbete, möten, planering, icke betald research, dator- och arbetsredskapshantering, fortbildning, med mera.

Hur stor overheadtiden är, varierar naturligtvis från frilans till frilans. Overheadtiden varierar, beroende på bransch mellan 25-50 procent av arbetstiden.

Det finns inga ”riktlinjer” för hur mycket overheadtid som ”ska” beräknas för olika typer av uppdrag. Du bör använda ett värde som motsvarar den andel av arbetstiden som utgör overheadtid i din verksamhet i genomsnitt under en månad.

Ett kontrakt om återkommande uppdrag gör till exempel att overheadtiden kan sänkas på grund av du behöver mindre tid till försäljning.

OBS! Overheadtid får inte blandas ihop med arbetslöshet/undersysselsättning.
Visa info
Normal heltid = 8 timmar
Utgångspunken är heltid, 8 timmar per dag, men det kan du ändra utifrån hur mycket du jobbar.
Visa info
Antalet 250 dagar bygger på en statlig utredning som kommit fram till att det går i genomsnitt 250 arbetsdagar per år under en 28-årscykel. Då har man alltså räknat bort heldagsaftnar, röda dagar samt lör- och söndagar.
Visa info
0 dgr
0 dgr
Detta är ej debiterbar arbetstid, lagstadgad semester, semester som kompensation för övertid samt sjukdagar.
Visa info
0 dgr
Den tid du kan debitera kund.
Visa info
0 kr/år
0 kr/mån
Genomsnittligt antal sjukdagar per år av sjukskrivningsperioder om högst 14 dagar enligt SCB. Sjukskrivningsperioder längre än 14 dagar betalas för anställda av försäkringskassan.
Visa info
0 kr/år
0 kr/mån
0%
Alla anställda har rätt till 25 dagar lagstadgad semester, och avsättningen är 12 procent på lönen oavsett hur stor den är.
Visa info
0 kr/år
0 kr/mån
0%
Anställda journalister kan ibland avtala bort rätten till övertidsersättning mot upp till fem extra semesterdagar. Om uppdraget innebär att du är tvungen till längre arbetsdagar än 8 timmar eller jobba på helgen och inte kan ta ut övertidstillägg direkt på arvodet, kan du lägga in 3-5 dagar.
OBS! På en del avtalsområden utgår 3 extra lediga dagar per år som kompensation för att man inte får övertidsersättning om man jobbar mindre än en halvtimmes övertid per dag. Om du jobbar mot företag inom dagspress och tidskriftsområdet ska du alltid lägga in 3 dagar för att kunna jämföra dig med en anställd journalist.
Visa info
0 kr/år
0 kr/mån
0%
De flesta anställda journalister har kollektivavtal som ger fem extra semesterdagar det år man fyller 40.

Om du har fyllt 40 år och jobbar mot dagspress, TV4/Nyhetsbolaget eller tidskriftsföretag så ska du lägga in 5 extra semesterdagar för att kunna jämföra dig med en anställd journalist.

För public serviceföretag gäller 3 extra semesterdagar för dem som fyllt 40 år.
Visa info
0 dgr
0%
0 kr/mån
0 kr/år
Sjukdagar och semester enligt schablon.
Visa info
0 kr/år
0 kr/mån
0,8%
För varje betald semesterdag har anställda ett semestertillägg om 0,8 procent per semesterdag.
Visa info
0 kr/mån
I kostnader ingår lokalhyra, utrustning, etc. Det vill säga sådant som är avdragsgillt.

Skriv in din egen årskostnad i rutan. Men ta inte med kostnader för försäkringar eftersom det finns en särskild ruta för det.

Enligt en enkät gjord 2012 bland Journalistförbundets frilansmedlemmar låg den genomsnittliga årkostnaden på 120 000 kr. Fotografers kostnader ligger generellt högre än andra frilansars.
Visa info
%
0 kr/år
0 kr/mån
Journalistförbundet rekommenderar att du sätter flexibiltetspremien till 9-10 procent.

En frilansjournalist ger uppdragsgivaren en större ekonomisk flexibilitet än en anställd. Att anställa en journalist kan vara en omfattande process medan en frilans ofta är snabbt tillgänglig. En tillsvidareanställd journalist har också en uppsägningstid medan frilansen normalt anlitas för enstaka uppdrag och kan anlitas när uppdragsgivaren har ett tillfälligt behov. Denna flexibilitet ska du ta betalt för.

Flexibilitetspremie är, under olika beteckningar, vanlig bland konsulter i andra branscher, där den varierar mellan 10 och 50 procent av arvodet. Om du vill täcka upp för en uppsägningsmånad, så bör du sätta flexibilteten på 9 procent.

Journalistförbundets frilansavtal innehåller i sig uppsägningstider, som i vissa fall kan minska behovet av ytterligare flexibilitetspremie. Om du har uppdrag av mer varaktig natur för företag som är anslutna till Medieföretagen (som omfattas av frilansavtalet) har du två eller fyra månaders uppsägningstid på de uppdragen om du inte avtalat om annat.
Visa info
Visa info
0 kr/år
0 kr/mån
För anställda avsätter arbetsgivare med kollektivavtal varje månad en summa till tjänstepension och trygghetsförsäkringar (liv, olycksfall och förstärkt sjukförsäkring). Summan är beroende av inkomst och ålder.

För att få motsvarande skydd behöver du dels betala in 4,5 procent av din inkomst upp till 7,5 inkomstbasbelopp (38 400 kronor) och 30 procent på överstigande belopp, dels en försäkringspremie på mellan 81 och 432 kronor beroende på ålder och inkomst till din privata tjänstepensionsförvaltare.

Ange din ålder i rutan så räknar kalkylatorn fram kostnaden för tjänstepension och trygghetsförsäkringar.
Visa info
Många frilansjournalister är underförsäkrade. En vanlig missuppfattning är att det räcker med en privat hemförsäkring. Vi har därför en grundinställning för en premie för företagsförsäkring på 2955 kronor per år med utgångspunkt från Gefverts företagsförsäkring för frilansjournalister anslutna till Journalistförbundet.

Du kan ändra värdet om du har högre kostnader för företagsförsäkringen.
Visa info

Ditt resultat

0 kr/mån
0 kr/år
Några riktmärken (statistiken gäller heltidslöner):

Journalistförbundets frilansrekommendation ligger på 1 094 kronor (2023) per timme som är kopplat till en genomsnittslön för anställda reportrar och fotografer. De som ligger på den lönenivån är oftast relativt kvalificerade och erfarna journalister. Topplönerna för specialiserade och mycket erfarna anställda journalister ligger ännu högre.

24 931 kronor är lägstalönen för anställda journalister utan akademisk examen i 2022 års avtalade nivå.
27 419 kronor är lägstalönen för anställda journalister med akademisk utbildning eller motsvarande i 2022 års avtalade nivå. De som har de här lönenivåerna är ofta nya i yrket, utan andra specialistkunskaper som kan dra upp lönen.
Du bör inte gå under den här nivån. Observera att lönenivåerna för 2023 inte är fastställda ännu.

Vad tjänar de anställda journalisterna på den arbetsplats som du frilansar mot? Medlemmar i Journalistförbundet kan logga in ochfå tillgång till mer statistik och kontaktuppgifter till arbetsplatsklubben.

Via Arvodesguiden kan frilansmedlemmar i Journalistförbundet byta information om vad olika medier brukar betala.
Så funkar frilanskalkylatorn

Frilanskalkylatorn gör det enklare för dig att räkna ut ditt arvode.

Genom att skriva in dina kostnader, sociala avgifter, pensionssparande, semester med mera, räknar Frilanskalkylatorn ut ditt arvode så att du kan täcka dina kostnader och ta ut en lön som motsvarar vad en anställd journalist tjänar.

Klicka på INFO under varje ruta så får du mer information.