Protokoll

Om en part begär det ska det föras protokoll och vi rekommenderar att man alltid gör det. Protokollet är gemensamt för båda parter och ska spegla vad som sagts under förhandlingen.

Alltså; vad saken gällt, i huvudsak hur parterna har argumenterat och vad man kommit överens om och inte. Det vanliga är att en representant för företaget för protokoll, och att båda parter sedan justerar och skriver under när man är överens om innehållet. 

Ett vanligt förfarande är att den fackliga parten får en egen paragraf i protokollet där facket kan utveckla sitt resonemang. Innehållet i den paragrafen äger den fackliga parten. Sedan får arbetsgivaren motsvarande en paragraf där de förklarar sina ställningstaganden. 

Var noga med att det tydligt framgår vad arbetsgivare och fack är överens om. Ha i åtanke att innebörden ska vara tydlig för en utomstående om det i framtiden blir tvist om vad som överenskommits. 

Det är ingen dum idé att därtill göra minnesanteckningar som mer i detalj beskriver vad som utspelat sig, som alltså är endast för era ögon och pärmar. Det är till hjälp både i nuet och för förtroendevalda som kommer efter er och behöver förstå en fråga i efterhand. 

Senast ändrad 14 september 2020