Foto: Journalistförbundet

Information om korttidsarbete

Publicerad 20 mars 2020

Med anledning av coronakrisen har Journalistförbundet och Medieföretagen träffat ett centralt kollektivavtal om korttidsarbete. Avtalet ska kompletteras av lokala överenskommelser på arbetsplatserna.

Överenskommelsen bygger på lagstiftningen om korttidsarbete, och liknar den som införts i andra branscher. Med stöd av avtalet kan anställda gå ned i tid till 20, 40 eller 60 procent och samtidigt behålla 90 procent av lönen genom att staten står för en stor del av arbetsgivarens lönekostnader.

Avtalet omfattar dagspress- och tidskriftsområdena, liksom kommersiella etermedier. Public service-företagen och bemanningsföretag omfattas inte. Även frilansar med aktiebolag kan ta del av det statliga stödet.

– Coronakrisen slår hårt mot mediebranschen, samtidigt som behovet av nyhetsförmedling är större än någonsin. Genom den här uppgörelsen kan företagen undvika att säga upp anställda, säger Johan Lif, förhandlingschef på Journalistförbundet.

Journalistförbundet ser också att mediebranschen behöver ytterligare stödåtgärder för att kunna fullfölja sitt demokratiska uppdrag. Bland annat kräver förbundet ett förstärkt mediestöd.

Avtalet om korttidsarbete gäller till och med 31 december 2020.

Här nedan hittar du frågor och svar – överst riktat till den enskilde medlemmen, och därefter till journalistklubben/förtroendevalda.

Frågor och svar – medlemmar

Vad är korttidsarbete?

Korttidsarbete kan gälla under en begränsad tidsperiod med stöd av kollektivavtal. Korttidsarbete innebär att den ordinarie arbetstiden är förkortad och att lönen är lägre än ordinarie lön. Det är inte samma sak som permittering.

Hur mycket kan jag jobba och hur mycket får jag i lön vid korttidsarbete?

Under tid i korttidsarbete kan du arbeta 80 % med en lön som motsvarar 96 % av din nuvarande lön, arbeta 60 % med en lön som motsvarar 94 % av din nuvarande lön eller arbeta 40 % med en lön som motsvarar 92,5 % av din nuvarande lön.

Hur kan min arbetstid förläggas under tid med korttidsarbete?

Arbetstiden ska vara schemalagd under den tid som du deltar i korttidsarbete. Det är tillåtet att arbetstiden varierar under den period som korttidsarbetet ska pågå men ska sammanlagt inte överstiga den procentsats som gäller för dig i korttidsarbetet under den överenskomna perioden.

Jag har förstått att det finns ett tak på 44 000 kronor vid korttidsarbete men jag har en lön på 50 000 kronor. Betyder det att min lön sänks till 44 000 kronor?

Nej, du kan få en lönesänkning på maximalt 4, 6 eller 7,5 % beroende på hur mycket din arbetstid kommer sänkas under korttidsarbetet beräknat utifrån din lön på 50 000 kronor. 
Lönetaket på 44 000 kronor anger vilken lönenivå som stödet till arbetsgivaren maximalt ska beräknas på.

Normalt arbetar jag heltid men nu är jag arbetsbefriad på 60 % på grund av korttidsarbete. Kan jag ta ett annat jobb på de timmar som jag inte arbetar för min arbetsgivare?

Då du har en 100 % anställning i grunden och korttidsarbetet endast gäller tillfälligt och i en speciell situation så är inte tanken att du ska ta ett annat arbete under denna tid. Korttidsarbetet kan komma att upphöra med kort varsel. Korttidsarbete innebär inte att du är tjänstledig för att jobba med annat. Vid tjänstledighet så har arbetsgivaren inte någon skyldighet att betala lön. Om du ändå vill arbeta med annat så måste du komma överens med arbetsgivaren som ska godkänna att du gör det.

Kan arbetsgivaren säga upp personal även om vissa medarbetare omfattas av korttidsarbete?

Ja, korttidsarbetet innebär inte att arbetsgivare är förhindrad att vidta uppsägningar i andra delar av verksamheten.

Kan arbetsgivaren beordra mig att delta i en utbildning när jag har gått ned i tid på grund av korttidsarbete?

Ja, om det finns behov av kompetensutveckling kan tiden användas till att medarbetare deltar i utbildning.

Kan arbetsgivaren beordra mig att arbeta övertid när jag har gått ned i tid på grund av korttidsarbete?

Nej, under den tid som du är arbetsbefriad på grund av korttidsarbete så kan övertid inte beordras av arbetsgivaren. 

Vad händer med min semester om jag omfattas av korttidsarbete?

Semester och semesterintjänande ska inte påverkas av perioder av korttidsarbete.

Vad händer med min sjukpenninggrundande inkomst (SGI) om jag deltar i korttidsarbete?

Om du deltar i korttidsarbete enligt lagen om korttidsarbete med statligt stöd så påverkas inte din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) av att du under en begränsad tid går ned i tid.

Jag är frilans och driver verksamheten i aktiebolag. Kan jag ansöka om korttidsstöd?

Ja alla frilansar som driver verksamheten genom aktiebolag eller handelsbolag kan söka stöd från Tillväxtverket enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete. Se mer information här:
Korttidsarbete (tillvaxtverket.se)

Frågor och svar – journalistklubben

Varför ska vi träffa ett lokalt kollektivavtal om korttidsarbete utöver det centrala kollektivavtal som förbundet redan träffat?

Det är viktigt att en överenskommelse om korttidsarbete utgår från vilka behov som finns på företaget och med hänsyn till medarbetarna och att de lokala parterna har en diskussion utifrån behoven. Därutöver är det viktigt att de lokala parterna i kollektivavtalet anger vilka medarbetare som ska omfattas, vilken arbetstidsförkortning och lönesänkning som gäller för medarbetarna (namngivna eller funktion) samt att ni avtalar om under vilken tidsperiod korttidsarbetet ska gälla. Parterna ska även komma överens om vilken uppsägningstid som ska gälla för det lokala kollektivavtalet.

Kan vi komma överens med arbetsgivaren om en större sänkning av lönen än vad som anges i lag om korttidsarbete?

Nej, lagen anger vilka nivåer som är möjliga att överenskomma om. Det är 4, 6 eller 7,5 procent som gäller beroende på om den överenskomna arbetstidsförkortningen är 20, 40 eller 60 %. Detta är också reglerat genom centralt kollektivavtal mellan Journalistförbundet och Medieföretagen. En överenskommelse om en större lönesänkning är inte giltig.

Under hur lång tid kan arbetsgivaren få stöd för korttidsarbete?

En arbetsgivare kan få stöd i sex månader, med möjlighet till förlängning i ytterligare tre månader. Centralt kollektivavtal mellan Journalistförbundet och Medieföretagen gäller till och med 31 december 2020.

Vad gäller angående schema för medarbetare som omfattas av korttidsarbete?

Arbetstiden för medarbetares som deltar i korttidsarbete kan variera under den avtalade period som korttidsarbetet ska pågå men ska sammanlagt inte överstiga den överenskomna procenten. Schema förhandlas som vanligt.

Kan man ändra omfattningen av korttidsarbete efter en tid?

Ja, man kan ändra korttidsarbetets omfattning. Detta ska då regleras i ett nytt lokalt kollektivavtal. Medarbetare kan på samma sätt återgå till ordinarie arbetstid. 

Kan arbetsgivaren ta in vikarier samtidigt som medarbetare deltar i korttidsarbete?

Ja, det kan finnas behov av att anställa vikarier för medarbetare som har frånvaro på grund av exempelvis sjukdom, semester mm och som inte omfattas av korttidsarbete.

Kan nyanställda omfattas av korttidsarbete?

Nej, arbetsgivaren kan inte få stöd för korttidsarbete gällande nyanställda utan endast för anställda som fått lön under tre månader före Tillväxtverkets godkännande.

Kan arbetsgivare säga upp medarbetare samtidigt som vi har ett lokalt kollektivavtal om korttidsarbete?

Ja, det är möjligt att det kan uppstå en situation som innebär att arbetsgivare kan säga upp tillsvidareanställda även under tid som ett lokalt kollektivavtal om korttidsarbete gäller.

Vad innebär korttidsarbete för medlemmar?

Det innebär att medarbetaren tillfälligt går ned i arbetstid och lön. Det är reglerat i lagstiftningen hur mycket arbetstiden kan förkortas och vilken lönesänkning detta medför.

Arbetstidsförkortning med 20 % innebär lönesänkning med 4 %

Arbetstidsförkortning med 40 % innebär lönesänkning med 6 %

Arbetstidsförkortning med 60 % innebär lönesänkning med 7,5 %

Genom en överenskommelse mellan PTK och Svenskt Näringsliv ska medarbetare som omfattas av ITP2 och har mindre än fem år kvar till pension inte drabbas av att medarbetaren tillfälligt går ned i tid och får en lönesänkning till följd av korttidsarbete, utan ska få tillgodoräkna sig tidigare lön för tjänstepension när man återgår till ordinarie arbetstid och lön. En förutsättning för detta är att lönehöjning sker utifrån att medarbetaren omfattats av korttidsarbete. 

Vad behöver klubbarna tänka på om arbetsgivaren vill införa korttidsarbete?

Korttidsarbete förutsätter centralt kollektivavtal. Journalistförbundet och Medieföretagen har träffat överenskommelse om korttidsarbete, i första hand fram till och med 31 december 2020. (se dokument nedan)

Korttidsarbete förutsätter också lokalt kollektivavtal. Lokalt kollektivavtal får inte gälla under längre tid än det centrala kollektivavtalet det vill säga 31 december 2020. 

Den centrala överenskommelsen innebär att det är möjligt för journalistklubb och arbetsgivare att träffa lokalt kollektivavtal om korttidsarbete enligt lagen om stöd vid korttidsarbete med verkan från och med 16 mars 2020. 

Vad bör det lokala kollektivavtalet om korttidsarbete innehålla?

•    Vilka medarbetare som ska omfattas av korttidsarbete. Medarbetare som omfattas av korttidsarbete ska namnges i överenskommelsen alternativt att funktion eller organisatorisk enhet framgår.
•    Överenskommelse kan träffas om arbetsbefrielse för medarbetare med 20, 40 eller 60 procent av gällande arbetstidsmått. Detta medför lönesänkning med 4, 6 respektive 7,5 %. 
•    Om det finns medarbetare vars arbetstid inte är reglerad ska man utgå från arbetsmängd.
•    Hur länge korttidsarbetet ska pågå.
•    Hur arbetstiden ska förläggas. Det finns frihet för lokala parter att förlägga korttidsarbetet olika under en period så länge som korttidsarbetet uppgår till 20, 40 eller 60 procent under hela perioden som överenskommelsen avser.
•    Lön och ersättningar ska utgå med samma belopp under den överenskomna perioden.
•    En bedömning av möjlighet att gå ned i arbetsmängd ska göras.
•    Överväga om det är möjligt och lämpligt med kompetensinsatser genom företagsintern eller extern utbildning för medarbetare som omfattas av korttidsarbete.
•    Vilken uppsägningstid som ska gälla för lokalt avtal om korttidsarbete. Om inte annat överenskommits ska en överenskommelse om korttidsarbete upphöra efter sju dagars ömsesidig uppsägningstid. Parter kan inte överenskomma om en längre uppsägningstid än en månad.
•    Om klubb och arbetsgivare träffar lokalt kollektivavtal om korttidsarbete så ber vi er att mejla en kopia av det lokala avtalet till forhandlingsjouren@sjf.se

Vad gäller för medarbetare som är i korttidsarbete under uppsägningstid?

Korttidsarbetet kan fortsätta under uppsägningstiden men medarbetaren ska erhålla ordinarie lön och ersättningar under uppsägningstiden.

Övrigt som är viktigt att tänka på:

Om arbetsgivaren tar initiativ till att säga upp frilansar så är det viktigt att i den här situationen uppmärksamma om det finns personer som har uppdragsavtal men har utfört arbetet på ett sådant sätt att de är att anse som anställda. I så fall ska de personerna omfattas av uppsägningstid och anmälas till Trygghetsrådet.

Om arbetsgivaren vill säga upp visstidsanställda med anledning av situationen ber vi er kontakta oss. Mejla till forhandlingsjouren@sjf.se

Vid frågor om korttidsarbete ber vi er också att i första hand mejla forhandlingsjouren@sjf.se

Senast ändrad 26 mars 2020