En levande yrkesetik

Genom Yrkesetiska nämnden arbetar Journalistförbundet kontinuerligt med att stimulera och driva yrkesetisk debatt och fatta beslut angående anmälningar om överträdelser av yrkesreglerna. 

Trovärdighet och förtroende

En stark journalistisk integritet är avgörande för trovärdigheten. Möjligheten att granska journalister och de arbetsmetoder som används är viktig för att stärka allmänhetens förtroende för journalister och journalistiken. Om någon, vem som helst, anser att en journalist brutit mot någon av de etiska yrkesreglerna kan detta anmälas till Yrkesetiska nämnden.

Om någon anser sig kränkt av en publicering kan detta anmälas till Allmänhetens Pressombudsman (PO) eller Granskningsnämnden.

Yrkesetiken som kvalitetsstämpel

Både journalister och utgivare bör lyfta fram yrkesetiken som en garant för journalistisk kvalitet. Journalister med integritet är grundläggande för kvalitetsjournalistiken. Journalister som också tar hänsyn och använder etiskt schyssta arbetsmetoder i relation till intervjupersoner, andra källor och upphovsrättsinnehavare.

Värna och utveckla det självreglerande systemet

Det pågår en diskussion om att slå ihop det självreglerande systemets olika instanser till en gemensam medieetisk nämnd. Ett sammanslaget system stärker trovärdigheten och gör det enklare för de som vill anmäla.

För Journalistförbundet är det självklart att yrkesetiken är en viktig del i ett självreglerande system.

Arbetsgivarens ansvar

Journalister måste ges tid och möjlighet att följa yrkesetiken i arbetet. Tyvärr riskerar etisk hänsyn att hamna i skymundan i takt med allt snabbare publiceringar samtidigt som redaktioner nedbemannas och resurser minskar. Det är oerhört viktigt att medieägare, redaktionsledningar och andra arbetsledare tar sitt ansvar för att yrkesetiken finns med i de dagliga diskussionerna om journalistiska uppdrag.

Det egna ansvaret

Ett medlemskap i Journalistförbundet innebär att man ansluter sig till de yrkesetiska reglerna och åtar sig att följa dem. Det är viktigt att journalister och redaktioner reagerar när det görs misstag. Diskutera olika etiska dilemman i journalistklubben och håll den yrkesetiska debatten levande i vardagen.

Har du frågor kring yrkesreglerna och yrkesetiken kan du kontakta Justus Bennet, sekreterare i Yrkesetiska nämnden, 08 613 75 03 eller jb@sjf.se.

Du kan också kontakta Yrkesetiska nämndens tf ordförande Sara Stenman på e-post sara.stenman@sjf.se

Uppdaterad 2017-05-02/TC