Foto: Theresia Viska

Frågor och svar om krisfonden

Journalistförbundet har upprättat en krisfond för frilansar som drabbats ekonomiskt av corona-krisen. Här informerar vi om detaljerna kring fonden.

Varför behövs en krisfond för frilansar?

Corona-krisen har slagit hårt mot förbundets frilansande medlemmar. Vi genomförde en undersökning bland våra frilansmedlemmar redan 20 mars. Den visade att nära hälften redan hade förlorat uppdrag. En tredjedel saknade helt möjlighet att täcka upp för uteblivna intäkter. Förbundet har riktat en lång rad krav gentemot ansvariga politiker, men när det gäller egenföretagare har åtgärder varit långt ifrån tillräckliga. Så i likhet med flera andra organisationer – som Musikerförbundet, Svenska fotografers förbund och Författarförbundet – inrättar vi nu en egen krisfond med stipendier att söka. 

Vem kan söka stipendiet?

Alla som är medlemmar i Journalistförbundet. Man ska även genom frilansverksamhet ha förlorat uppdrag, och anledningen ska kunna kopplas till den situation som uppstått på grund av corona-pandemin. 

Kan jag som inte är medlem eller jag som blir medlem nu få ett stipendium ur krisfonden?

Nej. För att kunna tilldelas ett av stipendierna du måste ha varit medlem eller ha en ansökt om medlemskap när vi utannonserade stipendiet den 28 april 2020. 

Vilken summa är stipendiet på?

Stipendiet är på 10 000 kronor och är skattefritt. Samma summa ges till alla dem som beviljas stipendiet. 

Hur mycket pengar finns det i krisfonden? 

Journalistförbundets styrelse har avsatt 2,5 miljoner kronor. Detta är pengar som tas ur Journalistförbundets konfliktfond. Det innebär att upp till 250 stipendier kan delas ut. Utöver denna summa kan fonden även fyllas på med externa bidrag. Om så sker ökar antalet stipendier. 

Var och under vilken tid kan stipendiet sökas?

Stipendiet söks via Journalistförbundets hemsida. Ansökningssidan på sjf.se öppnas på eftermiddagen den 28 april. Senaste ansökningsdag är fredag 15 maj 2020.

Hur ska jag kunna bevisa att jag har förlorat uppdrag?

Det kan ske på olika sätt. Till exempel kan du bifoga en mejlväxling med en uppdragsgivare, där det framgår att den har avbokat ditt uppdrag. Om det har skett muntligt kan du be uppdragsgivaren att skicka ett mejl som intygar det som skett. Detta mejl kan du bifoga eller be din uppdragsgivare att skicka direkt till oss på stipender@sjf.se.

Om du har svårt att styrka uteblivna uppdrag och ditt inkomstbortfall enligt rutorna i ansökningsformuläret kan du lämna en tydligt förklaring i fritextsvaret.

Kan frilansar som har fått stöd från annat håll, eller lagt sitt företag vilande på grund av uteblivna uppdrag, få stipendium från krisfonden? 

Det beror på. Stipendierna kommer att delas ut efter en samlad bedömning och Journalistförbundet förbehåller sig rätten att prioritera bland ansökningarna. En av de omständigheter som ska beaktas är om den sökande har fått stöd eller ersättning från andra organisationer eller myndigheter.

Hur kan man vara säker på att det här går rätt till och att stipendiet inte betalas ut på ett felaktigt sätt? 

För att stipendierna ska gå till dem som gått miste om uppdrag har regelverk tagits fram – både vad gäller själva ansökningarna och hur stipendiehandläggningen ska gå till. Bland annat ska uteblivna uppdrag kunna styrkas så långt det är möjligt. Utöver detta sker ansökningarna under sanningsförsäkran där Journalistförbundet förbehåller sig rätten att återkräva medel som utbetalats utifrån missvisande eller osanna ansökningsuppgifter.

Kommer Journalistförbundet offentliggöra vilka som får stipendiet? 

Nej. Av integritetsskäl kommer vi inte att informera om vilka som beviljas stipendiet. Vi kommer bara att meddela hur många medlemmar som beviljats ett stipendium.

Om jag inte beviljas stipendiet, får jag ändå ett besked? 

Ja. Den som har sökt men inte beviljats ett stipendium kommer att få ett besked via mejl. Eftersom stipendiekommitténs beslut inte kan överklagas, kommer det inte heller någon motivering till ett avslag. Det här beror bland annat på att vi vill att hela handläggningen ska ske så snabbt som möjligt. Då är det viktigt att arbetet med utbetalning av stipendiet prioriteras. Vi hoppas att de som får ett negativt besked har förståelse för detta.

Kommer stipendiet att utlysas vid flera tillfällen? 

Som beslutet är fattat av Journalistförbundets styrelse, kommer stipendiet att utlysas endast en gång. Om det av någon anledning blir aktuellt med fler tillfällen krävs ett nytt beslut av förbundsstyrelsen. 

Jag vill bidra med pengar till krisfonden. Hur gör jag?

Externa bidrag kan sättas in på ett konto som Journalistförbundet öppnat enbart för detta ändamål. Överföring kan även ske via Swish.  

Bankkonto: Swedbank 8901-1, 704301321-3 (företagskonto)

Swish: 123 330 59 76

Du kan lämna bidrag till och med 31 maj 2020. 

Är mitt eller vårt ekonomiska bidrag in i krisfonden offentligt? 

Journalistförbundet kommer inte att offentliggöra bidrag från enskilda individer. Det är naturligtvis fritt för varje enskild bidragsgivare att själv sprida att ett bidrag har gjorts. Det kan däremot bli aktuellt att offentliggöra större bidrag från till exempel ett företag eller organisation. Detta görs i så fall i samarbete med bidragsgivaren.

Det finns skäl att anta att den här krisen kommer att få långtgående konsekvenser för alla i mediebranschen. Varför hjälper förbundet bara frilansmedlemmar ekonomiskt och inte andra medlemmar som också drabbas? 

Frilansar drabbas extra hårt av corona-krisen, eftersom många saknar de skyddsnät som finns för anställda. Till exempel är det svårare för en frilans att få hjälp från a-kassan, eftersom det förutsätter att man lägger hela sin verksamhet vilande. En anställd kan exempelvis både jobba och få ersättning från a-kassan, vilket en frilans inte kan.

Varför görs det här nu, när vi inte gjorde något liknande vid den senaste pandemin (svininfluensan) eller vid andra kriser (till exempel vid finanskrisen 2008)? 

Det här är en kris som saknar motstycke i modern tid. Det är en stor skillnad jämfört med tidigare kriser eftersom stora delar av samhället har påverkats kraftigt. Mediebranschen är också en av de branscher som drabbas extra hårt i och med att annonsintäkterna försvinner. Detta har slagit extra hårt mot frilansar, inte minst på grund av inställda evenemang.

Bryter förbundsstyrelsen mot förbundets stadgar när det tas pengar från konfliktfonden? 

Ja, den här åtgärden bryter sannolikt mot konfliktfondens stadgar. Det är ett medvetet val av förbundsstyrelsen, och har föranletts av den extraordinära situation som vi befinner oss i. Beslutet ska inte tolkas som att förbundsstyrelsen i allmänhet anser att konfliktfonden kan användas för andra än de i stadgarna angivna ändamålen.

Om förbundsstyrelsen nu sannolikt bryter mot konfliktfondens stadgar – vilka andra stadgar kommer den att bryta mot framöver? 

Styrelsen har inte för avsikt att bryta mot några stadgar. Det här är en extraordinär situation som har inneburit en ekonomisk katastrof för många av våra medlemmar.

Hur påverkar det här förbundets konfliktberedskap? 

Förbundsstyrelsen bedömer att konfliktberedskapen är god. Även efter den här åtgärden kommer förbundets konfliktberedskap att överstiga det av kongressen fastställda kravet med mer än 200 procent.

Kommer man att ta mer pengar från konfliktfonden om krisen drar ut på tiden? 

Nej. Däremot kan mer pengar än 2,5 miljoner kronor komma att betalas ut – om det kommer in externa donationer till krisfonden.

Påverkar det här förbundets konfliktvilja framöver? 

Nej. Den här åtgärden ska inte jämställas med en arbetsmarknadskonflikt. Huruvida Journalistförbundet kommer att varsla om konflikt i kommande kollektivavtalsförhandlingar påverkas av en rad omständigheter, men inte av inrättandet av den här krisfonden.

Varför tas pengar från just konfliktfonden, och inte från förbundets övriga kapital? 

Förbundsstyrelsen har noga övervägt flera olika alternativ och kommit fram till att den här lösningen är mest rimlig, både på kort och lång sikt.

Varför kallas inte en extra kongress in för att besluta om det här? 

En bedömning har gjorts att det inte är möjligt i den här situationen, framför allt av praktiska och tidsmässiga skäl.

Senast ändrad 16 maj 2020