Foto: Journalistförbundet

Förlikning i tvist om kringgående av LAS

Publicerad 14 april 2021

Journalistförbundet och Mediebolaget Västkusten har träffat en förlikning i en tvist om brott mot lagen om anställningsskydd (LAS). Förlikningen innebär att medlemmen får en ekonomisk kompensation som förbundet bedömer motsvarar skadan som medlemmen har lidit.

I augusti 2020 året stämde Journalistförbundet företaget till Arbetsdomstolen. Förbundet hävdade att bolaget gjort sig skyldigt till ett medvetet kringgående av reglerna i LAS om företrädesrätt till återanställning.
 
Bolaget hade övertagit verksamheten i ett bolag som var försatt i konkurs, William Michelsens Boktryckeri, som gav ut Alingsås Tidning, Lerums Tidning och Härryda-Posten/Partille Tidning.

Dagen innan samtliga medarbetares företrädesrätt skulle aktualiseras genom uppsägning av konkursförvaltaren valde Mediebolaget Västkusten att anställa delar av personalen utan hänsyn till företrädesrätten enligt lagen om anställningsskydd. Förbundets medlem blev därmed inte erbjuden fortsatt anställning i Mediebolaget Västkusten, trots lång anställningstid.

Medlemmen kompenseras ekonomiskt
Vid den muntliga förberedelsen i Arbetsdomstolen den 12 april 2021 träffade parterna en förlikning som innebär att målet återkallats och inte kommer prövas i domstolen. Överenskommelsen innebär att vardera parten kvarstår vid sin uppfattning i tvisten, men att Mediebolaget Västkusten kommer att kompensera medlemmen ekonomiskt. 

Katarina Dahlskog
Foto: Tor Johnsson
Katarina Dahlskog, förbundsjurist Journalistförbundet

– Förbundet anser fortsatt att principen om att företrädesrätten gäller i en konkurssituation är oerhört viktig. Vår uppfattning är att lagen om anställningsskydds regler ska iakttas i det fall en liknande situation skulle uppstå i framtiden, säger Journalistförbundets förbundsjurist Katarina Dahlskog. 

För mer information, kontakta: 
Katarina Dahlskog, förbundsjurist Journalistförbundet
katarina.dahlskog@sjf.se
 

Senast ändrad 14 april 2021