Foto: Journalistförbundet

Viktigt med beslut om nytt mediestöd

Publicerad 25 oktober 2023

Det är många som påverkas av det nya mediestödet som är tänkt att börja gälla 2024. Men fortfarande inväntar vi ett riksdagsbeslut. 
– Nu måste beslutet komma så att alla detaljer  kan bli klara, säger Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert. 

Journalistförbundet har länge förespråkat att presstödet ska reformeras. Redan 2013 presenterade Journalistförbundet ett förslag på hur den gamla konstruktionen som var avsedd att hjälpa andratidningarna ekonomiskt skulle kunna moderniseras. Det är positivt att det nu finns förutsättningar att införa ett teknikneutralt mediestöd som med större precision stöttar medier som är i behov av stöd.

Svårt att överblicka 2024

Det är dock viktigt att stödet snabbt kommer på plats. Mediestödsutredningens förslag, som ligger till grund för det nya systemet med mediestöd, presenterades redan våren 2022. Processen har efter det dragit ut på tiden. Medieföretagen som är i störst behov av stöd har på grund av regeringens senfärdighet i frågan nu svårt att överblicka hur de ekonomiska förutsättningarna för 2024 ser ut. Detta är extra allvarligt med tanke på det svår ekonomiska läget i Sverige.

Viktigt med långsiktighet

Mediestödet föreslås ha som syfte att stärka demokratin genom att främja allmänhetens tillgång till oberoende nyhetsförmedling av hög kvalitet. Syftet ska uppnås huvudsakligen genom att mediestödet främjar tillgången på lokal och regional nyhetsförmedling i hela landet, men även genom att stödet bidrar till en mångfald av allmän nyhetsjournalistik av hög kvalitet. Journalistförbundet ser dock en risk för att det i praktiken leder till att vissa rikstäckande medier inte får tillräckligt med mediestöd, vilket riskerar att drabba mediemångfalden negativt. Journalistförbundet anser därför att det bör förtydligas hur prioriteringen mellan lokala medier och rikstäckande medier ska se ut för att värna både lokalredaktioner och vissa riksmedier på ett långsiktigt hållbart sätt.
 
Journalistförbundet underströk i sitt remissvar på Mediestödsutredningen att det kvantitativa reglerna i möjligaste mån skulle siffersättas för att det ökar förutsägbarheten i systemet och motverkar godtyckliga bedömningar vid ansökningsprocessen. Journalistförbundet välkomnar därför att MPRT har en tydlig ambition att mäta kraven. Det är dock viktigt att det finns tid och möjlighet för medieföretagen att börja använda de system som MPRT rekommenderar för mätning. Journalistförbundet förutsätter att myndigheten för en nära dialog med de berörda företagen så att mätningarna och redovisningarna blir praktiskt genomförbara.

Olämpligt med demokrativillkor

Mediestödsutredningen föreslog att det skulle införs ett demokrativillkor. Regeringen gick vidare med förslaget men förändrade det något. I propositionen heter det att en förutsättning för stöd är att mediets publicistiska verksamhet inte väsentligt verkar mot eller väsentligt kommer i konflikt med vissa grundläggande demokratiska värderingar. Journalistförbundet anser inte att det bör införas ett demokrativillkor. Enligt Journalistförbundet är det olämpligt att införa ett villkor som så uppenbart strider mot intentionen i tryckfrihetsförordningen. Det finns också många andra argument emot ett demokrativillkor, vilket framgår av Journalistförbundets remissvar på mediestödsutredningen.

Enligt mediestödsutredningens förslag skulle mediestöd för lämnas till medier som har behov av ekonomiskt stöd för den redaktionella verksamheten. Att det nya mediestödet ska ges till medier som är i behov av stöd är en av styrkorna med förslaget. Det är därför, enligt Journalistförbundet, viktigt att det görs en reell prövning av huruvida medier som söker stöd har ekonomiska svårigheter.

Frilanskostnad måste räknas in

För Journalistförbundet har det varit viktigt att säkerställa att mediestödet går till att täcka faktiska kostnader för att producera journalistik. Det är därför positivt att det nya mediestödet baseras på den årliga lönekostnaden, inklusive sociala avgifter, för den anställda personal som arbetar med journalistiska arbetsuppgifter. Journalistförbundet anser däremot att även kostnader för anlitande av frilansar måste få räknas med när den stödgrundande kostnaden beräknas.

Möjlighet till överklagan bör införas

Beslut om mediestöd ska fattas av mediestödsnämnden vid Myndigheten för press, radio och tv. Nämndens beslut ska inte få överklagas. Journalistförbundet anser att det bör införas en möjlighet att överklaga beslut där Mediestödsnämnden nekar medieföretag mediestöd. Särskilt om lagstiftaren inför ett demokrativillkor enligt utredningens förslag anser Journalistförbundet att det vore olämpligt ur rättssäkerhetssynpunkt om det inte samtidigt fanns en överklagandemöjlighet.

Beslut i november 

Enligt den tidsplan som i oktober lagts upp på riksdagens hemsida ska beslut i frågan om ett nytt mediestöd tas den 15 november 2023. Innan dess ska konstitutionsutskottet behandla propositionen. 
 
 

Senast ändrad 21 december 2023