Foto: Tor Johnsson

Glädjande besked om ökat straffrättsligt skydd för journalister

Publicerad 9 mars 2023

Regeringen har idag beslutat att gå vidare med förslaget om att öka det straffrättsliga skyddet för journalister. I lagrådsremissen föreslår regeringen att det införs en särskild straffskärpningsgrund som gäller ”om brottet begåtts mot en person på grund av att han eller hon eller någon närstående yrkesmässigt bedrivit nyhetsförmedling eller annan journalistik”.

– Att det bör införas ett särskilt straffrättsligt skydd för journalister är en fråga som vi drivit under flera år. Det är otroligt glädjande att regeringen nu tar vidare arbetet som den tidigare regeringen inledde. Det visar att det finns en bred politisk förståelse och vilja att komma till rätta med problemen med brott mot journalister, säger Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert.

Journalistförbundet uttryckte i sitt remissvar oro för att inte frilansjournalister skulle omfattas fullt ut av förslaget. Det är en fråga som regeringen uppmärksammat och med anledning av detta skriver regeringen i lagrådsremissen:

”I likhet med bl.a. Svenska Journalistförbundet, Utgivarna och TU anser regeringen dock att det inte bör vara av avgörande betydelse för straffskärpningsgrundens tillämplighet om en journalist haft ett uppdrag från ett massmedieföretag. Avgörande bör i stället vara om journalisten yrkesmässigt använt sin yttrandefrihet. Det bör vidare sakna betydelse om det är fråga om journalistik genom tryckt skrift, internet, tv eller radio.”

– Det är bra att regeringen förtydligat vad som gäller för den som arbetar som frilans. Våra frilansmedlemmar är särskilt utsatta eftersom de inte på samma sätt som anställda har möjlighet att få hjälp med säkerhetsfrågor, säger Ulrika Hyllert.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2023.

Tidigare uttalande från Journalistförbundet:
Välkommet med ett ökat straffrättsligt skydd för journalister

Läs lagrådsremissen:
Skärpt syn på brott mot journalister och vissa andra samhällsnyttiga funktioner

Senast ändrad 9 mars 2023