Svara på enkät – ta chansen att förbättra dina villkor

Publicerad 16 februari 2021

Just nu pågår en statlig utredning som bland annat ska undersöka egenföretagares möjligheter att få sin sjukpenninggrundande inkomst, SGI, fastställd. Vi vill, tillsammans med en rad andra organisationer, belysa hur stor den sociala otryggheten är för egenföretagare. Men vi behöver din hjälp!

I juni 2020 tillsattes utredningen ”Tydligt, enkelt och förutsägbart – företagares trygghetssystem”. Utredningens uppdrag är bland annat att:

  • Utreda om åldersgränsen 55 år är ändamålsenlig som bortre gräns för möjligheten att kunna välja karenstid i sjukförsäkringen.
  • Kartlägga bakgrunden till och analysera skälen för de nuvarande skillnader i de olika regelverken beroende på val av företagsform i fråga om karensregler och sjuklöneansvar.
  • Göra en helhetsöversyn av regler och processer kring företagares trygghetssystem.

Ett stort problem

Genom åren har många frilansar vittnat om att de fått vaga och ibland helt motstridiga besked kring hur SGI ska beräknas. Det här är ett stort problem eftersom din SGI ligger till grund för hur stor din sjukpenning och föräldrapenning blir.

Därför vill nu KLYS – som utgör en samlad röst för Sveriges kulturskapare och där Journalistförbundet är medlem – försöka påverka utredningen – så att den kommer med förslag som leder till verkliga förbättringar för frilansjournalister och andra kulturskapare. Journalistförbundet och de andra 13 medlemsorganisationerna skickar därför nu ut en enkät för att ta reda på i vilken utsträckning kulturskapare ansöker om och faktiskt får en fastställd SGI. Genom enkäten hoppas vi också kunna ringa in de problem som finns på detta område och hur de ser ut i relationen till Försäkringskassan.

Svaren på enkäten kommer att utgöra underlag för KLYS förslag till denna utredning. Vi vill ha dina svar senast fredag 19 mars. Har du frågor om enkäten kan du kontakta frilansjouren@sjf.se.

Senast ändrad 16 februari 2021