Förslag om sammankomster hotar mänskliga rättigheter

Publicerad 19 november 2020

Regeringen har föreslagit nya regler som innebär att max åtta personer får delta vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Remisstiden gick ut idag och vi riktar i vårt remissvar kritik mot hur utredningen gjorts.

Förslaget innebär en omfattande inskränkning i de mänskliga fri- och rättigheterna. Sedan tidigare har det varit förbjudet att samlas fler än 50 personer. Redan det får anses vara en mycket omfattande begränsning. Att samlas 50 personer för att till exempel hålla en manifestation får dock anses betydligt mer ändamålsenligt än att samlas åtta personer om man gemensamt till exempel vill visa missnöje med ett politiskt beslut eller protestera mot något missförhållande.

Ingen bedömning av proportionalitet

Våra grundläggande fri- och rättigheter skyddas av regeringsformen, som säger att var och en ska vara tillförsäkrad till exempel mötesfrihet. Det saknas i utredningen en analys av hur de grundläggande fri- och rättigheterna kommer att påverkas av förslaget. Denna proportionalitetsbedömning är en förutsättning för att regeringen ska kunna genomföra de aktuella begränsningarna. Mot bakgrund av att någon sådan bedömning inte gjorts i utredningen avstyrker Journalistförbundet förslaget.

Fel att begränsa fri- och rättigheter

Vi konstaterar också att regeringen, sedan covid startade, har haft gott om tid på sig att lägga fram förslag om att förbjuda till exempel privata fester, träning på gym och besök av shoppingcenter. Detta är aktiviteter som påverkar smittspridningen negativt, men som inte på samma sätt som det nu aktuella förslaget begränsar människors fri- och rättigheter. Det är beklagligt att regeringen istället nu inskränker de grundläggande fri- och rättigheterna i Sverige i hopp om att det ska bli normgivande.

Tydliggörande krävs

Journalistförbundet utgår ifrån att journalister som är på plats för att bevaka allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inte räknas in i den begränsning på åtta deltagare som föreslås. Detta är något som måste tydliggöras i det fortsatta lagstiftningsarbetet.

Senast ändrad 19 november 2020