Lista överlämnad till avtalsdelegationen

Publicerad 6 december 2019

Journalistförbundets avtalskonferens överlämnade under onsdagen en lista de frågor och områden som de vill att förbundets nyvalda avtalsdelegation prioriterar i nästa års avtalsrörelse. Fokus ligger på bland annat lön, arbetsmiljö och anställning. 

Det var på Journalistförbundets avtalskonferens den 4 december som de fackligt förtroendevalda på plats tog fram en gemensam lista efter en dag med diskussioner. Denna lista har lämnats till förbundets avtalsdelegation som valdes på avtalskonferensen. Den blir vägledande när beslut om konkreta avtalskrav tas i början av februari 2020. Det är alltså upp till avtalsdelegationen att ställa de olika kraven emot varandra och till sist komma fram till en kravlista. Den överlämnas sedan till motparten, arbetsgivarorganisationen Medieföretagen. 

– Den här listan väger tungt när våra avtalskrav ska fastställas, men vår delegation har även möjlighet att lyfta in andra frågor. Till exempel har vi en enkät på hemsidan som medlemmar kan fylla i. Det går även att kontakta avtalsdelegationen eller mig direkt, säger Ulrika Hyllert, ordförande i Journalistförbundet.  

Här nedan kan du ta del av listans samtliga punkter. 

Frågor som rör lön:
•    Siffersatta löneavtal som garanterar en reallöneutveckling.
•    En satsning på de lägst avlönade journalisterna inom kollektivavtalsområdena.
•    En stärkt och förtydligad löneprocess, med skärpt fokus på det lokala fackets roll, kompetensutveckling, det lokala partsgemensamma arbetet och individens rättigheter. 
•    Korrigering av strukturellt felaktiga löner ska inte tas ur det allmänna löneutrymmet.
•    Nya löner ska meddelas och motiveras i personligt samtal.
•    När bemanningsanställda arbetar stadigvarande mot en och samma arbetsgivare ska vid lönesättningen hänsyn tas också till det inhyrande bolagets lönestruktur. 


Frågor som rör arbetstider, arbetmiljö och ersättningar:
•    Arbetstidsregler som möjliggör återhämtning och möjligheten att förena arbete med familjeliv och socialt liv i övrigt.
•    Tydlighet och förutsägbarhet i arbetstidens förläggning.
•    Särskild hänsyn ska i avtalen tas till natt- och ensamarbete.
•    Höjda ersättningar för arbete på obekväma arbetstider och på helger.
•    Dagspressavtalets OB-regler måste förbättras så att fler åtnjuter förkortad arbetstid, särskilt för arbete under natt och tidiga morgnar.
•    Övertid ska antecknas och rapporteras till klubben, även om den är obetald.
•    Permission ska som huvudregel beviljas vid aftnar.
•    Semestertillägg ska kunna omvandlas till extra semester. 
•    En bättre reglering av beredskapstiden inom public service.
•    Ytterligare semesterdagar införs i public service-avtalet.
•    Arbetstidsförkortningen för kontinuerligt treskift i public service-avtalet ska kunna tillämpas även på andra former av arbetstidsförläggning som löper över dygnets alla timmar.
•    Förbättrad föräldralön i alla avtal.
•    Restid ska räknas som arbetstid i alla avtal.
•    Förbättra villkoren vid utlandstjänstgöring.
•    Rätt till friskvård på arbetstid. 
•    Översyn av möjligheten att spara semesterdagar.
•    Bemanningsavtalet ska följa dagspressavtalets regler för röddagskompensation.


Frågor som rör anställningsformer:
•    Ett reviderat programanställningsavtal (public service), alternativt ett nytt system.
•    Tydligare och mer enhetliga regleringar av visstidsanställningar.
•    En begränsning av möjligheten att tillämpa intermittenta anställningar (ramavtal).
•    Inhyrning till permanent arbetskraftsbehov ska inte förekomma.
•    Vikariatsregeln i public service-avtalet ska skärpas så att vikarie ska anställas för hela den period då den ordinarie medarbetaren är frånvarande. 


Övriga frågor: 
•    Meddelarskydd införs i kollektivavtalen.
•    Arbetsgivarens skyldighet att kompetensutveckla ska stärkas. Journalister ska ha stärkt rätt till kompetensutveckling på betald arbetstid. I samband med studier på Fojo ska arbetsgivaren även bekosta resa och boende. 
 

För mer information kontakta:
Johan Lif, förhandlingschef Journalistförbundet 
johan.lif@sjf.se och 08-613 75 28
 

Senast ändrad 26 februari 2020