Foto: Journalistförbundet

Korttidsarbete – avtal förlängt till och med 30 september 2021

Med anledning av coronakrisen har Journalistförbundet och Medieföretagen träffat ett centralt kollektivavtal om korttidsarbete. Avtalet ska kompletteras av lokala överenskommelser på arbetsplatserna.

Överenskommelsen bygger på lagstiftningen om korttidsarbete, och liknar den som införts i andra branscher. Med stöd av avtalet kan anställda gå ned i tid till 40, 60 eller 80 procent av ordinarie arbetstid och samtidigt behålla minst 85 procent av lönen genom att staten står för en stor del av arbetsgivarens lönekostnader.

Bli tryggare på arbetsmarknaden – bli medlem!

– Coronakrisen slår hårt mot mediebranschen, samtidigt som behovet av nyhetsförmedling är större än någonsin. Genom den här uppgörelsen kan företagen undvika att säga upp anställda, säger Johan Lif, förhandlingschef på Journalistförbundet.

Journalistförbundet ser också att mediebranschen behöver ytterligare stödåtgärder för att kunna fullfölja sitt demokratiska uppdrag. Bland annat kräver förbundet ett förstärkt mediestöd.

Avtalet om korttidsarbete gäller till och med 30 september 2021.

Här nedan hittar du frågor och svar – överst riktat till den enskilde medlemmen, och därefter till journalistklubben/förtroendevalda. Observera att eftersom det är ny lagstiftning så kan våra svar nedan komma att revideras, när tydligare tolkningar finns på plats.

Frågor och svar – medlemmar

Vad är korttidsarbete?

Korttidsarbete kan gälla under en begränsad tidsperiod med stöd av kollektivavtal. Korttidsarbete innebär att den ordinarie arbetstiden är förkortad och att lönen är lägre än ordinarie lön. Det är inte samma sak som permittering.

Hur mycket kan jag jobba och hur mycket får jag i lön vid korttidsarbete?

Under tid i korttidsarbete kan du arbeta 80, 60 eller 40 procent. Din lön sänks då med 4, 6 eller 7,5 procent under perioden 1 januari – 31 mars 2021. Under perioden 1 april – 30 juni sänks din lön med 8, 12 eller 15 procent.

Jag har förstått att det finns ett tak på 44 000 kronor vid korttidsarbete men jag har en lön på 50 000 kronor. Betyder det att min lön sänks till 44 000 kronor?

Nej, lönetaket på 44 000 kronor anger vilken lönenivå som stödet till arbetsgivaren maximalt ska beräknas på och din lön sänks med maximalt 4, 6, 7,5 procent (fr o m 1 april 2021 kan lönen maximalt sänkas med 8, 12 eller 15 procent).

Hur kan min arbetstid förläggas under tid med korttidsarbete?

Arbetstiden ska vara schemalagd under den tid som du deltar i korttidsarbete. Det är tillåtet att arbetstiden varierar under den period som korttidsarbetet ska pågå men ska sammanlagt inte överstiga den procentsats som gäller för dig i korttidsarbetet under den överenskomna perioden. Arbetsgivaren kan inte beordra dig att jobba övertid samtidigt som du omfattas av korttidsarbete.

Bli tryggare på arbetsmarknaden – bli medlem!

Jag arbetar normalt mycket ob-tid. Men nu, i och med korttidsarbetet, kommer jag nästan inte att jobba ob alls – kommer jag då att gå miste om den ob-ersättning jag hade haft om allt var som vanligt?

Nej, du ska få ob-ersättning som om du gick på ordinarie schema, utifrån samma premisser som lönesänkningen i frågan ovan.

Normalt arbetar jag heltid men nu är jag arbetsbefriad på 60 procent på grund av korttidsarbete. Kan jag ta ett annat jobb på de timmar som jag inte arbetar för min arbetsgivare?

Då du har en 100-procentig anställning i grunden och korttidsarbetet endast gäller tillfälligt och i en speciell situation så är inte tanken att du ska ta ett annat arbete under denna tid. Korttidsarbetet kan komma att upphöra med kort varsel.

Korttidsarbete innebär inte att du är tjänstledig för att jobba med annat. Vid tjänstledighet så har arbetsgivaren inte någon skyldighet att betala lön. Om du ändå vill arbeta med annat så måste du komma överens med arbetsgivaren som ska godkänna att du gör det.

Kan arbetsgivaren säga upp personal även om vissa medarbetare omfattas av korttidsarbete?

Ja, korttidsarbetet innebär inte att arbetsgivare är förhindrad att vidta uppsägningar i andra delar av verksamheten.

Kan arbetsgivaren beordra mig att delta i en utbildning när jag har gått ned i tid på grund av korttidsarbete?

Ja, om det finns behov av kompetensutveckling kan tiden användas till att medarbetare deltar i utbildning.

Kan arbetsgivaren beordra mig att arbeta övertid när jag har gått ned i tid på grund av korttidsarbete?

Nej, under den tid som du är arbetsbefriad på grund av korttidsarbete så kan övertid inte beordras av arbetsgivaren.

Vad händer med min semester om jag omfattas av korttidsarbete?

Semester och semesterintjänande ska inte påverkas av perioder av korttidsarbete.

Vad händer med min sjukpenninggrundande inkomst (SGI) om jag deltar i korttidsarbete?

Om du deltar i korttidsarbete enligt lagen om korttidsarbete med statligt stöd så påverkas inte din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) av att du under en begränsad tid går ned i tid.

Jag är frilans och driver verksamheten i aktiebolag. Kan jag ansöka om korttidsstöd?

Ja, alla frilansar som driver verksamheten genom aktiebolag eller handelsbolag kan söka stöd från Tillväxtverket enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete. Se mer information här:
Korttidsarbete (tillvaxtverket.se)

Bli tryggare på arbetsmarknaden – bli medlem!

Frågor och svar – journalistklubben

Varför ska vi träffa ett lokalt kollektivavtal om korttidsarbete utöver det centrala kollektivavtal som förbundet redan träffat?

Det är viktigt att en överenskommelse om korttidsarbete utgår från vilka behov som finns på företaget och med hänsyn till medarbetarna och att de lokala parterna har en diskussion utifrån behoven. Därutöver är det viktigt att de lokala parterna i kollektivavtalet anger vilka medarbetare som ska omfattas, vilken arbetstidsförkortning och lönesänkning som gäller för medarbetarna (namngivna eller funktion) samt att ni avtalar om under vilken tidsperiod korttidsarbetet ska gälla. Parterna ska även komma överens om vilken uppsägningstid som ska gälla för det lokala kollektivavtalet.

Kan vi komma överens med arbetsgivaren om en större sänkning av lönen än vad som anges i lag om korttidsarbete?

Nej, lagen anger vilka nivåer som är möjliga att överenskomma om.

Under hur lång tid kan arbetsgivaren få stöd för korttidsarbete?

En arbetsgivare kan få stöd i sex månader, med möjlighet till förlängning i ytterligare tre månader. Centralt kollektivavtal mellan Journalistförbundet och Medieföretagen gäller till och med 30 juni 2021.

Vad gäller angående schema för medarbetare som omfattas av korttidsarbete?

Arbetstiden för medarbetares som deltar i korttidsarbete kan variera under den avtalade period som korttidsarbetet ska pågå men ska sammanlagt inte överstiga den överenskomna procenten. Schema förhandlas som vanligt.

Kan man ändra omfattningen av korttidsarbete efter en tid?

Ja, man kan ändra korttidsarbetets omfattning. Detta ska då regleras i ett nytt lokalt kollektivavtal. Medarbetare kan på samma sätt återgå till ordinarie arbetstid.

Kan arbetsgivaren ta in vikarier samtidigt som medarbetare deltar i korttidsarbete?

Ja, det kan finnas behov av att anställa vikarier för medarbetare som har frånvaro på grund av exempelvis sjukdom, semester mm och som inte omfattas av korttidsarbete. Det kan också finnas behov av att ta in vikarier för en medarbetare som omfattas av korttidsarbete, om denne blir sjuk. Den vikarie som då tas in kan dock inte omfattas av korttidsarbete utan får anställas med det arbetstidsmått som den som är frånvarande har för tillfället.

Kan nyanställda omfattas av korttidsarbete?

Nej, arbetsgivaren kan inte få stöd för korttidsarbete gällande nyanställda utan endast för anställda som fått lön under tre månader före Tillväxtverkets godkännande.

Kan arbetsgivare säga upp medarbetare samtidigt som vi har ett lokalt kollektivavtal om korttidsarbete?

Ja, det är möjligt att det kan uppstå en situation som innebär att arbetsgivare kan säga upp tillsvidareanställda även under tid som ett lokalt kollektivavtal om korttidsarbete gäller.

Vad innebär korttidsarbete för medlemmar?

Det innebär att medarbetaren tillfälligt går ned i arbetstid och lön. Det är reglerat i lagstiftningen hur mycket arbetstiden kan förkortas och vilken lönesänkning detta medför.
Arbetstidsförkortning med 20 procent innebär lönesänkning med 4 procent (8 procent fr o m 1 april 2021)
Arbetstidsförkortning med 40 procent innebär lönesänkning med 6 procent (12 procent fr o m 1 april 2021)

Arbetstidsförkortning med 60 procent innebär lönesänkning med 7,5 procent (15 procent fr o m 1 april 2021)

Vad behöver klubbarna tänka på om arbetsgivaren vill införa korttidsarbete?

Korttidsarbete förutsätter centralt kollektivavtal. Journalistförbundet och Medieföretagen har träffat överenskommelse om korttidsarbete, fram till och med 30 juni 2021. (Se dokument nedan.)

Korttidsarbete förutsätter också lokalt kollektivavtal. Lokalt kollektivavtal får inte gälla under längre tid än det centrala kollektivavtalet det vill säga 30 juni 2021. 

Den centrala överenskommelsen innebär att det är möjligt för journalistklubb och arbetsgivare att träffa lokalt kollektivavtal om korttidsarbete enligt lagen om stöd vid korttidsarbete med verkan från och med 16 mars 2020. 

Vad bör det lokala kollektivavtalet om korttidsarbete innehålla?

• Vilka medarbetare som ska omfattas av korttidsarbete. Medarbetare som omfattas av korttidsarbete ska namnges i överenskommelsen alternativt att funktion eller organisatorisk enhet framgår.
• Överenskommelse kan träffas om arbetsbefrielse för medarbetare med 20, 40 eller 60 procent av gällande arbetstidsmått. Detta medför lönesänkning med 4, 6 respektive 7,5 procent. Från om med den 1 april medför arbetsbefrielsen lönesänkning om 8, 12 respektive 15 procent.
• Om det finns medarbetare vars arbetstid inte är reglerad ska man utgå från arbetsmängd.
• Hur länge korttidsarbetet ska pågå.
• Hur arbetstiden ska förläggas. Det finns frihet för lokala parter att förlägga korttidsarbetet olika under en period så länge som arbetsbefrielsen uppgår till 20, 40 eller 60 procent under hela perioden som överenskommelsen avser.
• Lön och ersättningar ska utgå med samma belopp under den överenskomna perioden.
• En bedömning av möjlighet att gå ned i arbetsmängd ska göras.
• Överväga om det är möjligt och lämpligt med kompetensinsatser genom företagsintern eller extern utbildning för medarbetare som omfattas av korttidsarbete.
• Vilken uppsägningstid som ska gälla för lokalt avtal om korttidsarbete. Om inte annat överenskommits ska en överenskommelse om korttidsarbete upphöra efter sju dagars ömsesidig uppsägningstid. Parter kan inte överenskomma om en längre uppsägningstid än en månad.
• Om klubb och arbetsgivare träffar lokalt kollektivavtal om korttidsarbete så ber vi er att mejla en kopia av det lokala avtalet till radgivning@sjf.se

Vad gäller för medarbetare som är i korttidsarbete under uppsägningstid?

Korttidsarbetet kan fortsätta under uppsägningstiden men medarbetaren ska erhålla ordinarie lön och ersättningar under uppsägningstiden.

Övrigt som är viktigt att tänka på:

Om arbetsgivaren tar initiativ till att säga upp frilansar så är det viktigt att i den här situationen uppmärksamma om det finns personer som har uppdragsavtal men har utfört arbetet på ett sådant sätt att de är att anse som anställda. I så fall ska de personerna omfattas av uppsägningstid och anmälas till Trygghetsrådet.

Senast ändrad 30 november 2021