Vad händer vid ett nej?

1 oktober 2022 införs ett nytt kollektivt avtal, Huvudavtalet, på den svenska privata arbetsmarknaden. Avtalet påverkar vilka möjligheter du som fast anställd, vikarie, arbetslös eller frilans har till kompetensutveckling, omställning och trygghet. Den 9 till 16 juni 2022 ska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar rösta om ifall man vill att förbundet ska anta det nya Huvudavtalet eller inte.

Läs mer: Så här kommer medlemsomröstningen gå till

Under de sex rubrikerna nedan sammanfattar vi vad som händer i höst efter ett nej, det vill säga att Journalistförbundet inte har antagit det nya Huvudavtalet. 

Infomationen på denna sida, samt på sidan om hur det blir vid ett ja till Huvudavtalet, utgår från riksdagens beslut den 8 juni 2022 om att införa flera lagändringar. Bland annat togs beslut om förändringar i Lagen om anställningsskydd, las. Detta eftersom det i Trygghetsöverenskommelsen varit en förutsättning med lagändringar för att ett huvudavtal ska kunna införas på den svenska privata arbetsmarknaden.

Vi får inte längre stöd från Trygghetsrådet TRR 

Vi omfattas inte längre av ett omställningsavtal. Detta eftersom Huvudavtalet har ersatt det tidigare Omställningsavtalet mellan PTK och Svenskt Näringsliv på den svenska privata arbetsmarknaden. 

 • Huvudavtalet ger rätt till stöd från Trygghetsrådet TRR i form av bland annat rådgivning och vägledning, studieersättning och ekonomisk ersättning vid arbetslöshet (AGE). Läs mer
   
 • Huvudavtalet ger rätt att under pågående anställning studera för att stärka sin kompetens och sin ställning på arbetsmarknaden.
   
 • Huvudavtalet ger nu även visstidsanställda rätt till stöd. Detta är en nyhet från hur det fungerat tidigare då enbart tillsvidareanställda omfattats. En visstidsanställd har nu rätt att vara tjänstledig för att stärka sin kompetens, samt rätt till stöd efter att anställningen löpt ut. Läs mer

Journalistförbundet omfattas inte av detta, om förbundet inte antagit Huvudavtalet. 

Vi omfattas av ett nytt omställningsstudiestöd

Ett nytt omställningsstudiestöd har införts i lagen. Detta som en del av Trygghetsöverenskommelsen. Stödet ska underlätta för vuxna personer som vill vidareutbilda sig, och det hanteras av CSN.

 • Omställningsstudiestödet består av en bidragsdel och ett frivilligt studielån som du kan få under upp till 44 veckors heltidsstudier. Veckorna kan tas ut i följd eller spridas ut över ett arbetsliv i form av kortare studier och deltidsstudier. 
   
 • Det statliga bidraget ger som mest 21 300 kronor per månad vid heltidsstudier (2022 års nivå). Du kan också komplettera bidraget med ett studielån, som mest drygt 12 000 kronor per månad.
   
 • Stödet är tillgängligt oavsett om du är anställd, vikarie eller egenföretagare, och oavsett om du är tjänstledig från din nuvarande anställning eller arbetslös.

Läs mer om Omställningsstudiestödet

Vi omfattas inte av ett kompletterande studiestöd

I det nya Huvudavtalet finns ett kompletterande studiestöd. Som en del av Trygghetsöverenskommelsen kan personer som omfattas av det nya Huvudavtalet få: 

 • Ett extra studiestöd. Detta utöver det nya statliga Omställningsstudiestödet.
   
 • Omställningsstudiestödets bidragsdel och Huvudavtalets kompletterande studiestöd kan tillsammans som mest ge 46 150 kronor per månad (2022 års nivå). 

Journalistförbundet omfattas inte av detta kompletterande studiestöd, om förbundet inte antagit Huvudavtalet. 

Vi omfattas av förändringar i las 

Lagen om anställningsskydd, las, har förändrats. Detta som en del av Trygghetsöverenskommelsen. Bland annat med följande förändringar:

 • Om en arbetsgivare ska säga upp personal på grund av arbetsbrist, finns en möjlighet för arbetsgivaren att välja ut 3 personer som inte kan bli uppsagda. De undantas från turordningen. Läs mer
 • Lagen om anställningsskydd, las, innehåller förändringar kring vad som gäller vid uppsägning av personliga skäl, det vill säga då någon misskött sitt arbete så grovt att det innebär ett brott mot anställningsavtalet. 

  Den största förändringen är att arbetsgivarens skyldigheter att omplacera den anställda i en sådan situation har preciserats. Liksom i dag är arbetsgivaren skyldig att försöka åtgärda problemet med en omplacering, innan uppsägning kan bli aktuellt, men sedan gäller som huvudregel att arbetsgivaren inte är skyldig att erbjuda ytterligare omplaceringar, om inte den anställde kan visa att en sådan varit möjlig och därtill avhjälpt problemen. 

  En uppsägning av personliga skäl kommer även fortsättningsvis att vara möjlig att ogiltigförklara. Däremot försvinner arbetsgivarens skyldighet att betala ut lön under den tiden vi och arbetsgivaren har en tvist om uppsägningens giltighet. Den lön som utgår under uppsägningstiden påverkas inte. Istället föreslås reglerna om a-kassan ändras så att den som tvistar om sin uppsägning lättare ska få stöd därifrån. Ett starkare ekonomiskt stöd finns i Huvudavtalet. Läs mer

 • Om en arbetsgivare anställer någon på lägre sysselsättningsgrad än heltid ska arbetsgivaren på begäran skriftligt ange skälen till varför anställningen är på deltid. 
   
 • Om en arbetsgivare vill ändra sysselsättningsgraden bland anställda, så kallad hyvling, ska arbetsgivaren följa särskilda turordningsregler. Anställda får rätt till en omställningstid på upp till 3 månader. Läs mer

Vi omfattas inte av anpassningarna av las

I det nya Huvudavtalet finns flera kompletteringar och anpassningar av Lagen om anställningsskydd, las. Vi omfattas inte av dessa exempel på kompletteringar och anpassningar nedan.  

 • I det nya Huvudavtalet införs ytterligare stöd för den som, med hjälp av sitt fackförbund, tvistar om en uppsägnings giltighet. Till exempel en uppsägning av personliga skäl. Genom Trygghetsrådet TRR utbetalas en kollektivavtalad försäkring som bygger vidare på en a-kasseersättning under tvistetiden. Den som tvistar om sin uppsägning kommer alltså att ha ett stärkt ekonomiskt skydd genom Huvudavtalet. Läs mer
 • Om en arbetsgivare ska säga upp personal på grund av arbetsbrist, finns det en huvudregel i Huvudavtalet om att det är lokala och centrala parter som ska förhandla om arbetsbrist. I en sådan förhandling kan parterna komma överens om hur arbetsbristen ska lösas. Dessa skrivningar är oförändrade jämfört med dagens avtal.

  Om parterna inte kan enas i förhandlingen får arbetsgivaren undanta 3 personer vid varje berörd driftsenhet och per avtalsområde. Om företaget endast har en driftsenhet får arbetsgivaren undanta högst 4 personer för samtliga avtalsområden. Med avtalsområde menas i Huvudavtalet antingen tjänstemän eller arbetare. Det är därför viktigt att förbund som organiserar tjänstemän på en arbetsplats arbetar tillsammans under förhandlingar om arbetsbrist.

  Det innebär att även om det finns olika avtal för tjänstemän på samma arbetsplats (till exempel Journalistförbundet, Unionen, Ledarna och Saco) ska alla tjänstemän betraktas som att de tillhör samma avtalsområde. Givetvis under förutsättning att alla berörda förbund antagit huvudavtalet. Det är alltså från denna ”tjänstemannakrets” som arbetsgivaren i förekommande fall får undanta 3 anställda. 

  Enligt en alternativ regel i Huvudavtalet kan arbetsgivaren i stället undanta 15 procent av dem som omfattas av uppsägningen. Läs mer​​​

Olika regler för olika fackförbund

Det kommer kunna finnas skillnader på en arbetsplats och mellan kollegor beroende på vilket kollektivavtal som gäller.

 • Om enbart Journalistförbundet har kollektivavtal, kommer Huvudavtalets regler inte att gälla på arbetsplatsen. 
   
 • Finns det avtal för tjänstemän inom samma företag med Unionen, Ledarna och/eller Saco? Då kommer Huvudavtalets regler att gälla för dessa förbunds avtalsområden. Men inte för Journalistförbundets avtalsområde.
Läs även frågor och svar om medlemsomröstningen och Huvudavtalet i vår frågelåda.

Senast ändrad 8 juni 2022