Om stöd från Trygghetsrådet TRR

Från och med hösten 2022 kommer Omställningsavtalet mellan PTK och Svenskt Näringsliv, som vi i Journalistförbundet omfattas av, ersättas av det nya Huvudavtalet mellan PTK, LO och Svenskt Näringsliv. Skulle vi som förbund anta Huvudavtalet, så omfattas vi även fortsatt av olika former av omställningsstöd från Trygghetsrådet TRR.

Stödet från TRR kan bestå av till exempel rådgivning, vägledning, förstärkt stöd för sjuka, köpta utbildningar, köpt validering, studieersättning, samt kortvarigt och kompletterande studiestöd. Stödet består också av avgångsersättning (AGE).

Vilka har rätt till omställningsstöd?

Omställningsstöd ges till:

  • Dig som sagts upp på grund av arbetsbrist eller om din anställning upphört till följd av en överenskommelse med arbetsgivaren, där det framgår att anställningen avslutas på grund av arbetsbrist. 
     
  • Dig vars tidsbegränsade anställning löpt ut eller upphört på grund av arbetsbrist, antingen genom uppsägning eller genom en överenskommelse.  
     
  • Dig vars anställning upphört på grund av sjukdom genom uppsägning eller överenskommelse. 

För att ha rätt till stödet ska du ha arbetat vid ett eller flera företag anslutna till TRR eller TSL (LO:s avtal) i genomsnitt minst 16 timmar i veckan i minst 12 månader, under en period om 24 månader. Arbetet ska ha varit huvudsyssla under kvalificeringstiden. Föräldraledighet, värnplikt och sjukskrivning är överhoppningsbar tid mellan anställningarna.

Vad innebär rådgivning och vägledning?

Trygghetsrådet TRR tillhandahåller rådgivning till dig som blivit av med jobbet, antingen genom uppsägning eller överenskommelse, eller till dig vars visstidsanställning löpt ut. Rådgivning tillhandahålls både genom fysiska möten och digitalt, och sköts av TRR:s erfarna rådgivare. TRR har cirka 270 anställda och kontor över hela landet, och har arbetat sedan 1973 med omställning för privata tjänstemän.

TRR tillhandahåller också vägledning till lokala parter (klubbar och arbetsgivare) vid företag med omställningsbehov. 

Vad innebär avgångsersättning (AGE)?

Om din anställning upphört på grund av arbetsbrist eller sjukdom, genom uppsägning eller överenskommelse, eller om din visstidsanställning avslutats eller löpt ut, kan du ha rätt till så kallad avgångsersättning (AGE) från Trygghetsrådet TRR. Du ska ha arbetat vid ett företag anslutet till Huvudavtalet och ha arbetat i 5 år sammanhängande. Du ska ha fyllt 40 år och du ska vid anställningens upphörande vara arbetslös. För det fallet utges en ersättning som kompletterar ersättningen från a-kassan.

För dig som vill starta eget företag (börja frilansa), och då inte har rätt till a-kassa, kan AGE betalas ut som ett starta eget-bidrag.

För dig som är arbetslös och fackligt ansluten kompletteras a-kassa och AGE av den fackliga inkomstförsäkringen.

Vad innebär kortvarigt studiestöd?

Det nya statliga omställningsstudiestödet gäller inte utbildningar kortare än en vecka. För sådana korta utbildningar har Huvudavtalet ett särskilt stöd. Du kan få stöd motsvarande 70 procent av din minskade arbetsinkomst upp till ett tak om 12 inkomstbasbelopp per år.

Vad innebär TRR:s studieersättning?

I huvudavtalet finns en särskild stödform, studieersättning, som kan utges vid längre studier, från en till fyra terminer, för den som fyllt 40 år och då det kompletterande studiestödet är förbrukat. Denna rätt gäller även efter att rätten till ordinarie studiemedel från CSN upphört, men inte efter 65 år.

Läs mer om Trygghetsrådet TRR

Senast ändrad 17 februari 2022