Frågelåda

Här samlar vi frågor och svar angående medlemsomröstningen om Huvudavtalet.

Denna sida är under uppbyggnad. Har du en egen fråga? Skicka då gärna ett mejl till fragelada@sjf.se.

Vilka kommer att få rösta?

Du som är yrkesverksam medlem i förbundet kommer att kunna rösta. Det är du om du är registrerad som frilans eller anställd. Så även vikarier och andra visstidsanställda kommer få rösta. Däremot kan du inte rösta om du är registrerad som seniormedlem eller studentmedlem. 

Hur ser möjligheterna ut för oss att förhandla fram ett bättre omställningsavtal om vi inte antar det nya Huvudavtalet?

Som ett enskilt förbund har vi betydligt sämre möjligheter att bygga upp starka och hållbara system för omställning och kompetensutveckling, än om förbund och arbetsgivare förhandlar på övergripande nivå. Tittar vi bakåt, så har vi i Journalistförbundet omfattats av samma omställningsavtal som på den privata arbetsmarknaden i övrigt sedan 1970-talet. 

Hur påverkas bemanningsanställda av de nya reglerna?

En bemanningsanställd som har varit placerad på samma driftsenhet hos ett kundföretag under en sammanlagd tid om mer än 24 månader under en period om 36 månader ska bli erbjuden tillsvidareanställning av kundföretaget. Om kundföretaget önskar kan det i stället välja att utge en ersättning motsvarande 2 månadslöner till de bemanningsanställda. Om en bemanningsanställd accepterar ett erbjudande om tillsvidareanställning hos kunden upphör anställningen hos bemanningsföretaget från det datum som den nya anställningen tillträds.

Dessa regler genomförs genom en förändring i Uthyrningslagen. I huvudavtal går att komma överens om andra regler. I det nya Huvudavtalet finns en alternativ regel som bara gäller för arbetare, alltså inte oss tjänstemän. (Den sistnämnda alternativa regeln innebär att det antal månadslöner arbetsgivaren blir skyldig att betala ut om den inte tillsvidareanställer är utökat till 3.

Hur påverkas visstidsanställda av de nya reglerna?

Den största förändringen för dig som är visstidsanställd på något av Journalistförbundets avtalsområden är att Huvudavtalet innebär att du har rätt till omställnings- och kompetensstöd på samma villkor som tillsvidareanställda. Dagens omställningsavtal gäller enbart tillsvidareanställda. Detta innebär att en visstidsanställd vars anställning löper ut numera har rätt till samma stöd som en tillsvidareanställd som blir uppsagd på grund av arbetsbrist.

I lagstiftningen införs en ny anställningsform (särskild visstidsanställning) som ersätter dagens allmänna visstidsanställning. Journalistförbundets kollektivavtal innehåller redan andra anställningsformer än allmän visstid, och påverkas inte av denna förändring. De som arbetar på företag som omfattas av lagens regler i dag (till exempel företag utan kollektivavtal) kommer dock att beröras.

Särskild visstidsanställning övergår i en tillsvidareanställning efter 18 månaders sammanlagd anställning hos en arbetsgivare under en 5-årsperiod. I dag sker omvandlingen efter 24 månader.

Den som har en särskild visstidsanställning får företrädesrätt till ny särskild visstidsanställning (blir ”inlasad”) efter att den jobbat under sammanlagt mer än 9 månader under en 3-årsperiod. I dag får den som har en allmän visstidsanställning företrädesrätt efter 12 månader.

Den som har haft fler än 2 särskilda visstidsanställningar hos samma arbetsgivare under en kalendermånad får tillgodoräkna sig tiden mellan anställningarna som anställningstid. Detta innebär att den som arbetar på timme eller med andra korta visstidsanställningar snabbare kommer att nå gränserna för företrädesrätt och omvandling till tillsvidareanställning.

Hur påverkas deltidsanställda av de nya reglerna?

Om en arbetsgivare anställer någon på lägre sysselsättningsgrad än heltid ska arbetsgivaren på begäran skriftligt ange skälen till varför anställningen är på deltid. Denna regel införs genom lagstiftning.

Hur stor del av löneutrymmet belastas av arbetsgivarens inbetalningar till omställningsstudiestöd och trygghetsråd med och utan huvudavtal?

Ingen del av kostnaden för vare sig det statliga omställningsstudiestödet eller det kollektivavtalade omställningsstödets olika delar tas av löneutrymmet. Löneutrymmet påverkas således inte av huvudavtalet överhuvudtaget.

Omställningsstudiestödet finansieras av allmänna medel. De kollektivavtalade stödet finansieras av arbetsgivarna genom inbetalning av en premie beräknad på det totala löneutrymmet för tjänstemän i respektive företag. Kostnaden för det nuvarande omställningsstödet är 0,3 procent av lönesumman för tjänstemän på TRR-anslutet företag. Den nya kostnaden kommer att vara 0,55 procent. Eftersom företagen får tillgodoräkna sig en ny statlig finansiering motsvarande 0,15 procent kommer nettokostnaden för ett TRR-ansluter företag när huvudavtalet trätt i kraft av vara 0,4 procent av lönekostnaden för tjänstemän. Men kostnaden avräknas som sagt inte från det allmänna löneutrymmet.

Om Journalistförbundet antar huvudavtalet, hur och när kan vi då säga upp det?

Huvudavtalet är tänkt att gälla till och med 31 december 2027. Därefter löper avtalet vidare med en uppsägningstid om tolv månader. Avtalet kan endast sägas upp kalenderårsvis, det vill säga med verkan från 1 januari ett visst år. Uppsägningsreglerna gäller både för huvudorganisationerna (LO, PTK och Svenskt Näringsliv) och för enskilda förbund som antagit avtalet på förbundsnivå (till exempel Journalistförbundet).

Senast ändrad 12 maj 2022