Foto: Journalistförbundet

Journalistförbundets synpunkter på förslaget om ett EU-direktiv om SLAPP (rättegångsmissbruk)

Publicerad 28 juni 2022

Regeringen har skickat ut EU-kommissionens förslag om ett direktiv för att motverka så kallade SLAPPs (rättegångsmissbruk) på remiss. Här följer en sammanfattning av Journalistförbundets synpunkter på förslaget (för hela remissvaret se länk nedan).

Journalistförbundet välkomnar kommissionens förslag. Ur ett internationellt perspektiv utgör SLAPP ett stort hot mot yttrandefriheten och i förlängningen demokratin. Direktivet är ett viktigt verktyg för att bekämpa SLAPPs. Journalistförbundet förutsätter att Sverige under sitt ordförandeskap i EU under första halvåret 2023 driver detta som en prioriterad fråga.

Enligt Journalistförbundet finns det en risk att fenomenet blir mer vanligt förekommande även här i Sverige och regeringen bör därför också adressera problematiken och de potentiella risker som finns på hemmaplan.

Journalistförbundet anser att de regler som läggs fram är bra och kan utgöra ett viktigt skydd mot SLAPPs. Enligt Journalistförbundet är det dock viktigt att tillämpningsområdet inte blir för snävt. Detta är något som regeringen bör verka för under det kommande lagstiftningsarbetet.

Enligt Journalistförbundet kommer direktivet att innebära stora förändringar i rättegångsbalken. Sverige kan här välja att införa de nya reglerna bara för gränsöverskridande processer eller för alla processer, även där båda parter har hemvist i Sverige. Enligt Journalistförbundet vore det senare att föredra. Det skulle göra regleringen mer förutsägbar och därmed mer rättssäker. En tydlig svensk position i frågan om reglernas tillämpning vid inhemska processer rimmar också väl med innehållet i EU-kommissionens rekommendation om SLAPP och vore en bra och tydlig signal om behovet av åtgärder mot SLAPPs inför det svenska ordförandeskapet i EU.
Journalistförbundet delar den oro över de svenska mediegrundlagarna som kommer till uttryck i den preliminära svenska ståndpunkten som framgår av Regeringskansliets fakta-PM om direktivet. Journalistförbundet förutsätter att regeringen i de kommande förhandlingarna om förslaget värnar den svenska tryckfrihetsförordningen.

Senast ändrad 28 juni 2022