Foto: Tor Johnsson

Ryssland – låt folket ta del av fri journalistik

Publicerad 17 mars 2022

Vi har skickat ett brev till den ryska ambassaden. I det uppmanar vi den ryska staten att genast upphöra med de nya lagarna och kontrollfunktionerna som starkt begränsar yttrandefriheten och pressfriheten. 

"Detta kan inte ses som något annat än en direkt attack mot yttrandefriheten och pressfriheten", skriver Ulrika Hyllert.

Här kan du läsa en översatt version av brevet som skickades till ryska ambassaden i Stockholm 17 mars 2022.

(English version below.)

"Svenska Journalistförbundet fördömer starkt den ryska invasionen i Ukraina och de allvarliga kränkningarna av mänskliga rättigheter och humanitär rätt som sker där nu. Vi ser med förskräckelse på det som världens medier rapporterar om på plats från kriget i Ukraina. Vi oroar oss för våra kollegors säkerhet, både ukrainska journalister och mediearbetare och utländska korrespondenter och mediearbetare som rapporterar från kriget. Men vi är också djupt oroade över situationen för fri och oberoende journalistik i Ryssland.

Media och journalister ska alltid kunna uttrycka sig på det sätt man själv väljer. Att därför förbjuda journalister att använda vissa ord är en inskränkning av yttrandefriheten och pressfriheten. Journalister måste kunna kritisera staten och uttrycka sådant som går emot vad staten anser är korrekt, men istället har den ryska staten beslutat att den som kallar kriget för ett krig riskerar att dömas till fängelse i upp till 15 år. Att den statliga censurmyndigheten Roskomnadzor dessutom har stängt ner flera fria medier så som exempelvis Ekho Moskvy och TV Dozhd är oerhört problematiskt.

Detta kan inte ses som något annat än en direkt attack mot yttrandefriheten och pressfriheten. Vi vet att flera utrikeskorrespondenter har lämnat Ryssland och att flera ryska journalister tvingas lämna landet eftersom de riskerar att bli trakasserade och fängslade. Det har blivit nästintill omöjligt att verka som fri och oberoende journalist i Ryssland. Vi är ytterst oroliga för säkerheten för de ryska oberoende journalister som väljer att stanna kvar och försöker rapportera om vad som pågår i landet och i Ukraina trots hårda restriktioner. Vi står bakom dem och kommer att stötta deras arbete i alla lägen.

Svenska Journalistförbundet uppmanar den ryska staten att genast upphöra med de nya lagarna och kontrollfunktionerna som starkt begränsar yttrandefriheten och pressfriheten och i stället låta människor ta del av fri, oberoende nyhetsrapportering. Utan fri press finns ingen demokrati.

Ulrika Hyllert,
ordförande Svenska Journalistförbundet"

English version:

"The Swedish Union of Journalists strongly condemns the Russian invasion of Ukraine and the very serious violations of human rights and humanitarian law that is now taking place. We are greatly dismayed to see how media around the world is reporting from what is going on in the war in Ukraine. We are concerned about the safety of colleagues, both Ukrainian journalists and mediaworkers, but also foreign correspondents and mediaworkers who are reporting directly from the war zones. We are also deeply concerned about the situation of independent journalism in Russia.

The media and journalists should always be able to express themselves freely. Moreover, banning journalists from using certain words is a restriction on freedom of speech and press freedom. Journalists must be able to criticize the state and express things that go against what the state considers to be correct, but instead the Russian state has decided that whoever calls the war a war risks being sentenced to prison for up to 15 years. The fact that the state censorship authority Roskomnadzor has also shut down several independent media outlets such as Ekho Moskvy and TV Dozhd is extremely problematic.

This cannot be seen as anything else than a direct attack on freedom of speech and freedom of the press. We know that several foreign correspondents have left Russia and several Russian journalists are leaving the country because of the risk of getting harassed and imprisoned. It has become impossible to work as a free and independent journalist in Russia. We are extremely concerned about the safety of the Russian independent journalists who choose to stay and who are trying to report on what is going on in the country and in Ukraine, despite the strict restrictions. We stand behind them and will support their work in all situations.

The Swedish Union of Journalists calls on the Russian state to immediately put an end to the new laws and controls that severely restrict freedom of speech and freedom of the press – and to instead allow people to take part in free, independent news reporting. Without free press, no democracy.

Ulrika Hyllert,
president of the Swedish Union of Journalists"

Senast ändrad 21 mars 2022