Ny lag får inte slå mot dem som bevakar terrorism

Publicerad 24 augusti 2021

En ny lag som ska motverka terrorism är på gång. Journalistförbundet understryker vikten av att journalister som bevakar terrorism fredas från lagen, och inte riskerar att straffas för samröre. Ulrika Hyllert har träffat regeringens utredare för att föra fram våra synpunkter i frågan.

Det finns en nytt lagförslag (delbetänkande) som föreslår ändringar i den grundlagsskyddade föreningsfriheten. Detta för att bättre kunna komma åt personer som ägnar sig åt terrorism. Journalistförbundet flaggar för att hänsyn måste tas, så att inte journalister som bevakar terrorism drabbas av lagen.

– Det är viktigt att journalister fredas här. Journalister har en viktig roll i bekämpandet av terrorism, och de får inte riskera att drabbas av den nya lagen, säger Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert.

Idag 24 augusti anordnades ett möte hos Tidningsutgivarna, där Ulrika Hyllert också fick träffa Justitiedepartementets utredare Mikael Forsgren samt hans sekreterare Henrik Engvall för att diskutera saken.

Allvarlig brottslighet

Utredarens uppdrag är att föreslå en bestämmelse som kriminaliserar deltagande i en terroristorganisation. Med terroristorganisation avses en sammanslutning av personer som begår terroristbrott eller gör sig skyldiga till försök, förberedelse, stämpling eller medverkan till sådan brottslighet. Det handlar alltså om allvarlig brottslighet som begås med avsikt att injaga allvarlig fruktan hos befolkningen, tvinga offentliga organ att vidta eller avstå från åtgärder eller förstöra grundläggande politiska eller ekonomiska strukturer i ett land. 

Journalistförbundet och Tidningsutgivarna ombads vid mötet att beskriva ett antal konkreta, hypotetiska situationer där vi ser att en straffansvarsbestämmelse för deltagande i terroristorganisation riskerar att träffa fel eller träffa för brett.

Senast ändrad 24 augusti 2021