Yttrandefrihet och ansvar på nätet

Ansvarig utgivare enligt yttrandefrihetsgrundlagen, YGL

Vilka webbsidor som har grundlagsskydd regleras i den så kallade databasregeln i 1 kapitlet 9 § YGL. Huvudregeln i första stycket är att massmedieföretag som har grundlagsskydd för sin övriga verksamhet automatiskt även har grundlagsskydd för sin webbsida. Det innebär att ansvarig utgivare ansvarar för det som publiceras på webbsidan.

Enligt andra stycket kan även andra webbsidor, till exempel fristående bloggar, omfattas av grundlagsskydd om den som driver webbsidan ansöker om utgivningsbevis hos Myndigheten för press, radio och tv. Det innebär att den som står som ansvarig utgivare ansvarar för innehållet på webbplatsen. Mer information finns på myndighetens webbplats.

Kommentarsfält

För innehållet i kommentarsfält som är förhandsmodererade ansvarar den som är ansvarig utgivare för webbplatsen i övrigt. Om ett kommentarsfält är omodererat ansvarar den som gjort inlägget i kommentarsfältet för innehållet.

Ansvaret enligt lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor

För tjänster som förmedlar elektroniska meddelanden, gäller lagen om elektroniska anslagstavlor. En förutsättning för att lagen ska gälla är dock att webbsidan inte omfattas av grundlagsskydd enligt YGL (se ovan).

Det är den som äger webben där inläggen görs som ansvarar enligt lagen om elektroniska anslagstavlor. Han eller hon ansvarar för innehållet på sidan och är skyldigt att ta bort meddelande som innebär hets mot folkgrupp, uppvigling, barnpornografibrott, olaga våldsskildring och upphovsrättsintrång. Lagen omfattar dock inte förtal.

Lagen gäller inte heller meddelanden som förmedlas inom en myndighet eller ett företag.

Ansvaret enligt PUL

Personuppgiftslagen innebär vissa begränsningar när det gäller vilka personuppgifter som får publiceras på webbsidor.

Reglerna enligt PUL ser olika ut beroende på om personuppgifterna är strukturerade eller inte. Personuppgifter som publiceras på sociala medier anses normalt som ostrukturerade. I det fallet är publicering laglig så länge uppgifterna inte är kränkande.

PUL gäller inte om webbsidan omfattas av grundlagsskydd enligt YGL (se ovan). I PUL finns också ett undantag för publiceringar som har ett ”journalistiskt ändamål”. Det gör att en person som har en webbsida som inte omfattas utgivningsbevis enligt YGL ändå kan undvika ansvar enligt PUL om syftet med publiceringen kan sägas vara att informera, utöva kritik och väcka debatt om samhällsfrågor av betydelse för allmänheten.

Mer information om personuppgiftslagen och sociala medier finns på Datainspektionens hemsida.

Sociala medier som Facebook och Twitter med mera

För Facebook, Twitter, Instagram med flera sociala medier finns ingen ansvarig utgivare. Det innebär att det är den som skriver texten som är ansvarig för innehållet. Eventuella brott som förtal, hets mot folkgrupp etc. kommer då att lagföras enligt brottsbalken, det vill säga det blir inget tryckfrihetsåtal.

Om du är osäker på vad du kan skriva på sociala medier, kontakta förbundet på 08-613 75 00.
 

Etiken på nätet

Journalistens ansvar

Den enskilde journalisten har ett etiskt ansvar även på nätet. De yrkesregler som alla journalister som är medlemmar i Journalistförbundet har förbundit sig att följa gäller på nätet. Det innebär att en journalist inte får använda sin ställning som journalist, till exempel ett jobb-twitter-konto, för att skaffa sig privata förmåner (se yrkesregel 4). Det finns också en särskild regel om sociala medier i yrkesregel 7:
"Var försiktig med att återge uttalanden och annat material som icke-offentliga personer har publicerat i sociala medier."

Mer information om yrkesetik och yrkesreglerna i sin helhet hittar du här.

Medieföretagets ansvar för etiken på nätet

Allmänhetens pressombudsman prövar tidningarnas ansvar enligt publicitetsreglerna utfärdade av Pressens Samarbetsnämnd, medan Myndigheten för press, radio och tv prövar anmälningar mot radio- och tv-bolag.

Tidningsföretag som omfattas av PO:s prövning och som har en webbsida ansvarar även etiskt för det som publiceras på webbsidan under förutsättning att ägaren förfogar över materialet.

Pressens Samarbetsnämnd har också beslutat följande:

Förändringarna i medielandskapet har lett till att Samarbetsnämnden beslutat att utvidga möjligheten till prövning av publiceringar på internet. Nu kan internetpubliceringar från medieföretag som enbart finns på internet prövas.

Vidare kan internetpubliceringar från medieföretag som inte är medlemmar i TU och Sveriges Tidskrifter prövas. Vad som krävs är ett utgivningsbevis och att företaget frivilligt ansluter sig till det pressetiska systemet. (PO:s webb 2015-12-02)

Mer info hittar du på PO:s och Myndigheten för press, radio och TV:s webbsidor:

Taggar: yttrandefrihet