Så här går du vidare när du inte får ut en uppgift

Sedan 2004 råder sekretess för att få ut passbilder. Anledningen till lagändringen var att motverka hot, trakasserier och våldshandlingar riktade mot den vars bild publicerats.

Journalistförbundet var och är fortfarande mycket kritiskt till lagändringen, eftersom utredningen om den nya sekretessbestämmelsen var mycket bristfällig och saknade vetenskaplig grund för att hot mot en person skulle kunna verkställas om en passbild publicerats.

Dessutom görs vid varje publiceringstillfälle etiska överväganden enligt spelreglerna för press, radio och TV.
Du kan läsa förbundets remissyttrande längts ned.

Hela historien börjar med att Jonas Nordling, reporter på Vår Bostad, numera ordförande för Journalistförbundet, begär att få ut passbilder på två hyresvärdar som fällts i hyresnämnd.

Ansökan ställdes till dåvarande Rikspolisstyrelsen, som den 23 september 2004 avslår hans begäran med hänvisning till sekretesslagen (numera offentlighets- och sekretesslagens 22:1), eftersom det finns risk att de två personerna kan lida men om bilderna lämnas ut.

Begäran om att få ut allmän handling (pdf)

Detta överklagar Jonas Nordling 13 oktober till Kammarrätten i Stockholm och hävdar att hyresvärdarna redan är kända av sina hyresgäster och att en publicering därför knappast kan leda till men för personerna i fråga.

Överklagande till Kammarrätten i Stockholm (pdf)

Detta avslår dock Kammarrätten i sin dom den 28 oktober och hänvisar till lagens förarbeten som bland annat förklarar att när ett ”fotografi är avsett att publiceras i sammanhang som framstår som negativa för den enskilde kommer utgångspunkten att vara att fotografiet omfattas av sekretess", sid tre i domen (mål nr 6407-04):

Dom i Kammarrätten i Stockholm (pdf)

Jonas Nordling ger sig inte. Vår Bostad anlitar en advokat och begär prövningstillstånd hos dåvarande Regeringsrätten (nuvarande Högsta förvaltningsdomstolen). I sin inlaga förklarar advokat Ulf Isaksson bland annat att en sekretess i onödan inskränker möjligheterna till kritisk granskning, att sekretessen i första hand var tänkt att skydda mot angrepp från extrema grupper och att pressetiska och yrkesetiska regler utgör ett skydd mot otillbörlig publicering.

Begäran om prövningstillstånd hos Regeringsrätten (pdf)

Men Regeringsrätten beslutar den 23 juni 2005 att inte lämna prövningstillstånd. Domstolen motiverar inte sitt avslag, men för att högsta rätt ska lämna prövningstillstånd krävs i normalfallet att fallet ska vara av intresse för rättstillämpningen och framtida prejudikat.

Regeringsrätten avslår prövningstillstånd (pdf)

Taggar: yttrandefrihet