Så gör du en anmälan till Yrkesetiska nämnden

Journalistförbundets yrkesetiska nämnd (YEN) handlägger anmälningar mot journalister som bryter mot de tretton yrkesregler som handlar om journalistens integritet samt arbetet med anskaffning av material. Men hur skrivs en anmälan – och vad händer sedan? Och vilka andra instanser handlägger frågor om press- och mediaetik? Här kan du anmäla.

I Sverige finns det tre olika instanser som handlägger anmälningar mot medieföretag och enskilda journalister.

- Allmänhetens Pressombudsman (PO) och Pressens opinionsnämnd bedömer publicerade artiklar utifrån Publiceringsreglerna i ”Spelregler för Press, radio”. PO nås via www.po.se.

- Den statliga Granskningsnämnden synar bland annat TV-programmens krav på opartiskhet och nås via myndigheten för radio och tv.

- Journalistförbundets yrkesetiska nämnd (YEN) granskar de enskilda journalisternas arbetsmetoder.

Journalister som tillhör Svenska journalistförbundet är skyldiga att beakta sammanlagt tretton olika yrkesregler. De ingår i häftet Spelregler för Press TV Radio. ”Tilltron till medierna och dess medarbetare bygger på att yrkesreglerna följs”, heter det i Spelreglerna som gemensamt författats av Journalistförbundet, Tidningsutgivarna, Sveriges Tidskrifter och Publicistklubben. Alla som vill bli medlemmar i Journalistförbundet måste förbinda sig att efterleva Spelreglerna i allmänhet och yrkesreglerna i synnerhet.

Hur gör jag när en journalist har brutit mot yrkesreglerna?

Skriv en anmälan till YEN. Beskriv utförligt vad som hänt och vilken yrkesregel som du anser att journalisten brutit emot:

1. Ta inte emot journalistiska uppdrag av personer utanför en redaktionell ledning.

2. Acceptera inte uppdrag, inbjudan, gåva, gratisresa eller annan förmån – och ingå inte avtal eller andra förbindelser – som kan misstänkliggöra din ställning som fri och självständig journalist.

3. Ge inte efter för påtryckningar från utomstående i avsikt att hindra eller inskränka berättigad publicitet eller i avsikt att skapa publicitet som inte är journalistiskt motiverad.

4. Använd inte din ställning som journalist, eller presskortet, till att utöva påtryckning för egen eller andras vinning eller till att skaffa privata förmåner.

5. Utnyttja inte för egen eller andras vinning opublicerade nyheter beträffande ekonomiska förhållanden eller åtgärder hos stat, kommuner, organisationer, företag eller enskilda.

6. Beakta journalistavtalens bestämmelse om att medarbetare inte får åläggas att utföra uppdrag som är förödmjukande eller som står i strid med medarbetarens övertygelse.

7. Visa särskild hänsyn mot ovana intervjupersoner. Upplys den intervjuade om huruvida samtal och annat material är avsett för publicering. Var försiktig med att återge uttalanden och annat material som icke-offentliga personer har publicerat i sociala medier.

8. Tillmötesgå rimliga önskemål från intervjuade personer om att i förväg få veta hur och var deras uttalanden återges.

9. Förfalska inte intervjuer eller bilder.

10. Visa hänsyn vid fotograferingsuppdrag, anskaffning av bilder och annat material, särskilt i samband med olyckor och brott.

11. Dold kamera och annan dold inspelning, som görs i syfte att publiceras, bör användas endast i undantagsfall, efter noga övervägande och när en journalistisk bedömning gjorts att informationen inte går att få på annat sätt. Före publicering ska de berörda så långt det är möjligt informeras om att den dolda inspelningen skett och varför den gjorts.

12. Respektera upphovsrätten vad avser text och bild och ljud.

13. Ange källan när en framställning huvudsakligen bygger på annans sakuppgifter.

Välj en eller flera regler som kan vara tillämpliga och skicka gärna med kopior av artiklar eller annat material som du vill åberopa. Vad gäller inslag från etermedia, så ange gärna sändningsdatum och klockslag samt kanal. Det underlättar handläggningen.

Vad händer sedan?
Så snart en anmälan kommit in till Journalistförbundet registreras den och skickas därefter vidare till Yrkesetiska nämndens sekreterare. Denne läser igenom anmälan och tar ställning till om frågan hör hemma hos YEN eller en annan etisk instans.

För att anmälningar ska kunna tas upp av YEN måste fyra formella krav vara uppfyllda.
1. Den anmälde måste vara medlem i Journalistförbundet.
2. Anmälan måste gälla brott mot minst en av yrkesreglerna.
3. Anmälan måste avse en händelse som inte är äldre än tre månader, räknat från anmälningsdatum.
4. Anmälaren får inte vara anonym

Vad sker om de formella kraven är uppfyllda?
Då skickas en kopia av anmälan med eventuella bilagor till den anmälde journalisten som får möjlighet att yttra sig och ge sin syn på saken. Likaså förklara sitt handlande. När svaret kommit in till Journalistförbundet kan nämndens sekreterare begära in kompletterande svar från anmälare och anmäld. Sekreteraren kan också begära in annat material som har relevans för prövningen. 

Därefter tar nämndens ledamöter del av ärendet. De utses av förbundsstyrelsen och deras mandatperiod sträcker sig fram till nästa kongress. Ordförande är Ulrica Widsell, vice förbundsordförande. Övriga ledamöter är: Sara Stenman, TV4 och ledamot i förbundsstyrelsen, Mia Karlsvärd, Östgöta-Correspondenten, Karwan Tahir, Sveriges Radio Örebro och Thomas Rolén, som är allmänhetens representant i nämnden.

Vid bedömningen av en anmälan är ledamöterna skyldiga att beakta arbetsordningen för nämndens arbete. Den har fastställts av förbundsstyrelsen och stadgar t ex att inget jäv får förekomma. Ledamot som är personlig vän eller arbetskamrat med anmäld eller anmälare får inte delta i nämndens diskussioner och beslut i ärendet.

Hur går Yrkesetiska nämnden till väga?
Nämndens fem ledamöter bedömer gemensamt om den anmälde gjort sig skyldig till övertramp mot yrkesreglerna. Nämnden kan också göra principuttalanden om olika typer av fall. I de fall som nämnden riktar klander mot en anmäld får både den anmälde och anmälaren brev från nämndens ordförande eller sekreterare. Där framgår skälen till klandret och vilken bedömning som YEN gjort.

Om nämnden anser att den anmäldes övertramp är mycket allvarligt kan nämnden besluta att rekommendera uteslutning av journalisten ur Journalistförbundet - och skicka ärendet vidare till förbundsstyrelsen. Endast styrelsen kan fatta den typen av beslut.

Är protokollen offentliga?
Ja, YEN:s protokoll är offentliga och tillgängliga för allmänheten. Kopior av protokoll kan beställas hos Journalistförbundet. Den som vill ta del av ett avslutat ärende kan vända sig till ordföranden eller sekreteraren och be att få ta del av akten. Journalistförbundets styrelse har beslutat att YEN:s verksamhet ska präglas av öppenhet, med följd att insyn i alla avslutade fall i princip ska beviljas. Parter i ett ärende har dock alltid full insyn – även under den tid som ärendet handläggs.

Vad gör nämnden mer än handlägger ärenden?
Journalistförbundets styrelse har bestämt att nämndens viktigaste uppgift ska vara att skapa debatt om yrkesetiska frågor. Detta sker bland annat genom att yrkesetik ingår som ämne vid Journalistförbundets fackliga grundkurser. Journalisklubbar kan även få hjälp från YEN att anordna lokala klubbmöten på temat etik. Nämdens ledamöter och sekreterare undervisar också i etik och berättar om arbetet i YEN på de flesta av landets olika journalistutbildningar. Även enskilda redaktioner och journalister får på olika sätt hjälp i etiska frågor.

Kontakta nämnden
Om du vill anmäla en journalist till nämnden fyller du i webbformuläret här.

Du kan också anmäla per post till: 

Yrkesetiska nämnden
Journalistförbundet
Box 1116
111 81 Stockholm

Eller via e-post till sekreteraren, Justus Bennet: jb@sjf.se

Vid frågor ring gärna Justus Bennet:
Telefon 08 613 75 03

Anmälan via webben. Klicka här.