Om nya turordningsreglerna

Huvudavtalet innehåller regler om uppsägning på grund av arbetsbrist som ersätter de nya turordningsregler som föreslås gälla i Lagen om anställningsskydd, las.

Huvudregeln enligt Huvudavtalet är att lokala och centrala parter ska förhandla om arbetsbristen. I en sådan förhandling kan parterna komma överens om hur arbetsbristen ska lösas. Dessa skrivningar är oförändrade jämfört med dagens avtal. Det är avtalsparternas utgångspunkt att det i första hand är genom förhandling och lokala överenskommelser som frågorna om arbetsbrist och turordning vid uppsägning ska hanteras.

Hur många får undantas?

Om parterna inte kan enas får arbetsgivaren undanta 3 arbetstagare vid varje berörd driftsenhet och per avtalsområde. Om företaget endast har en driftsenhet får arbetsgivaren undanta högst 4 arbetstagare för samtliga avtalsområden. Med avtalsområde menas i avtalet antingen tjänstemän eller arbetare. Det innebär att även om det finns olika avtal för tjänstemän på samma arbetsplats (till exempel Journalistförbundet, Unionen, Ledarna och Saco) ska alla tjänstemän betraktas som tillhörande samma avtalsområde, givetvis under förutsättning att alla berörda förbund antagit Huvudavtalet. Det är alltså från denna "tjänstemannakrets" som arbetsgivaren i förekommande fall får undanta 3 anställda.

Enligt en alternativ regel i Huvudavtalet får arbetsgivaren i stället undanta 15 procent av dem som omfattas av uppsägningen (dock max 10 procent av det totala antalet arbetare eller tjänstemän vid berörd driftsenhet).

De anställda som undantas från turordningen blir inte uppsagda. De som är kvar hanteras på samma sätt som tidigare, utifrån anställningstid, ålder och tillräckliga kvalifikationer. Vad som anses vara tillräckliga kvalifikationer för nytt arbete förändras inte, varken genom lagens eller Huvudavtalets regler.

Den arbetsgivare som undantagit en eller flera anställda vid en arbetsbristuppsägning får inte undanta ytterligare anställda inom de närmaste 3 månaderna. 

Om det finns flera driftsenheter på en och samma ort är det fortfarande möjligt för den fackliga organisationen att begära att driftsenheterna läggs ihop och behandlas som en enda, så att turordningskretsen blir större. Om parterna inte kan enas i förhandling får arbetsgivaren i en sådan situation undanta högst 3 arbetstagare plus 1 per driftsenhet som omfattas av sammanläggningen utöver den första driftsenheten.

För företag som enbart omfattas av lagens regler, och inte av Huvudavtalet, gäller att arbetsgivaren vid en arbetsbristuppsägning fritt får undanta 3 arbetstagare, med samma 3-månadersbegräsning som i Huvudavtalet.

Vad menas med "hyvling" och hur påverkas detta?

Med hyvling menas att en arbetsgivare i samband med en arbetsbrist erbjuder omplacering till tjänster med sänkt sysselsättningsgrad. Enligt tidigare regelverk kunde arbetsgivaren fritt erbjuda sådana omplaceringar, utan hänsyn till hur länge de berörda arbetstagarna har jobbat. Enligt de nya reglerna ska den som arbetat kortast tid erbjudas den ”hyvlade” tjänsten först, så länge det rör samma typ av arbete. Den som får sin arbetstid sänkt genom hyvling har rätt till en omställningstid med samma lön som tidigare, motsvarande sin uppsägningstid upp till som mest tre månader.

Dessa regler införs genom förändringar i lagstiftningen. Huvudavtalet innehåller inga andra regler än lagen. Det går dock att komma överens i en förhandling vid det enskilda företaget om hur hyvling ska hanteras.

Senast ändrad 21 mars 2023