Så jobbar vi mot sextrakasserier på arbetsplatserna

Ingen journalist ska behöva känna sig otrygg eller trakasserad på sin arbetsplats. Tillsammans kan vi bidra till förändring och stoppa sexuella trakasserier.

Alla har rätt till en god arbetsmiljö. Journalistförbundet kommer aldrig att acceptera kränkningar i någon form på våra arbetsplatser. Vi uppmanar alla förtroendevalda inom Journalistförbundet att aktivt jobba med dessa frågor på arbetsplatserna. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor.

Vad säger lagen?

 • Sexuella trakasserier är en form av diskriminering, enligt diskrimineringslagen, och definieras där som ”ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet” (1 kap, 4 §).
 • Det kan handla både om kränkningar genom ord (oönskade sexuella inviter eller kommentarer) eller handling (oönskad beröring, klappar, nypningar, smekningar). Det kan också handla om trakasserier i annan form, till exempel genom att visa bilder av en sexuell karaktär.
 • Det är den som utsätts för den oönskade handlingen som avgör huruvida den är kränkande. Den som har utsatt någon annan måste uppmärksammas på att handlingen är oönskad – utom i uppenbara fall, då den som trakasserar själv borde inse att det inte är okej.

Vad kan jag kräva av arbetsgivaren?

 • Arbetsgivaren behöver få kännedom om trakasserierna på arbetsplatsen. Den utsatta kan välja att själv berätta, eller få hjälp av en förtroendevald eller ett skyddsombud. Om arbetsgivaren känner till vad som hänt måste den agera – oavsett om den utsatta berättat eller inte.
 • Arbetsgivaren är skyldig att utreda vad som inträffat. Utredningen ska genomföras på det sätt som passar bäst i varje enskilt fall, med hänsyn till de inblandades integritet. Arbetsgivaren kan också behöva erbjuda stöd, till exempel genom företagshälsovården.
 • Om arbetsgivaren kommit fram till att det har förekommit sexuella trakasserier ska den genomföra åtgärder för att förhindra att trakasserierna fortsätter. Vilken typ av åtgärder varierar från fall till fall – men det kan handla om tillsägelser och varningar, om omplaceringar och i yttersta fall om uppsägning av personliga skäl eller avsked av den som trakasserat.
 • Det är viktigt att de genomförda åtgärderna följs upp. Hade de avsedd effekt? Upphörde trakasserierna, eller fortsätter problemen?

När gäller arbetsgivarens ansvar?

 • Ansvaret gäller trakasserier som har ett samband med arbetet – både på arbetsplatsen och utanför, till exempel under ett uppdrag utanför redaktionen, vid en tjänsteresa eller en personalfest som arbetsgivaren anordnar.
 • Ansvaret gäller för anställd personal, men också för inhyrda och praktikanter.
 • Ansvaret gäller inte i lagens mening för de uppdragstagare som arbetsgivaren anlitar (exempelvis frilansar). Men Journalistförbundet anser att det är rimligt att kräva att en uppdragsgivare säkerställer en arbetsmiljö fri från sexuella trakasserier även för frilansar – när det gäller den arbetsmiljö som uppdragsgivaren själv kan kontrollera.
 • Minst lika viktigt som arbetsgivarens ansvar att agera vid enskilda händelser, är ansvaret att systematiskt förebygga förekomsten av sexuella trakasserier. Arbetsgivaren ska tydliggöra vad som är okej på arbetsplatsen och inte. Genom att utforma tydliga policydokument och riktlinjer kan arbetsgivaren tala om till exempel att en sexistisk jargong inte accepteras på arbetsplatsen. Om arbetsgivaren har fler än 10 anställda ska det årligen upprättas en jämställdhetsplan med aktiva åtgärder för att motverka sexuella trakasserier och andra former av diskriminering.

Vad kan facket göra?

 • Journalistförbundet har en viktig roll på arbetsplatserna, både för att stötta våra medlemmar i frågor om sexuella trakasserier och andra former av diskriminering, och för att se till att arbetsgivaren tar sitt ansvar och att samverka med arbetsgivaren. Till exempel vid upprättandet av en jämställdhetsplan eller i arbetet med aktiva åtgärder.
 • Journalistförbundets förtroendevalda ska vara tydliga med att alla medlemmar kan vända sig till förbundets representanter i frågor som handlar om sexuella trakasserier. De förtroendevalda ska hantera frågorna på ett seriöst och förtroendefullt sätt, och verka för att medlemmarna får den hjälp som behövs i varje enskilt fall. Större klubbar kan utse särskilda förtroendevalda att fungera som jämställdhets- eller likabehandlingsombud.
 • Vi behöver vara uppmärksamma på att personer med otrygga anställningsformer kan vara extra utsatta. De kan också ha extra svårt att känna att de kan delge sina erfarenheter utan att riskera att drabbas av negativa konsekvenser.
 • Journalistförbundet centralt, via ombudsmän och rådgivare i förhandlingsjouren, tar också emot frågor kring sexuella trakasserier.
 • Journalistförbundet kan inleda förhandlingar med arbetsgivare, om problemen inte åtgärdats på arbetsplatsen. Vi ska också utbilda våra förtroendevalda i frågor kring sexuella trakasserier och diskriminering, och hur dessa hanteras ur ett fackligt perspektiv.

Läs mer!

TCO:s ”Bryt tystnaden – en handbok om sexuella trakasserier” (2013)

Diskrimineringsombudsmannens temasidor om trakasserier och sexuella trakasserier

Kontakta oss!

Du kan mejla oss på sextrakasserier@sjf.se eller ringa till Journalistförbundets förhandlingsjour med frågor som rör sexuella trakasserier. 

Senast ändrad 11 mars 2020