Likabehandling och jämställdhet

Journalistförbundet jobbar för rättvisa villkor för alla medlemmar. Tillsammans med arbetsgivarna vill vi se till att diskriminering på redaktioner och andra arbetsplatser motverkas på ett aktivt sätt.

Vi vill vara med och se till ...

  • … att alla journalister behandlas lika – oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
  • … att lönegapet mellan könen stängs.
  • … att kvinnor och män ska ha lika stor möjlighet att inta ledande positioner på redaktionerna.
  • … att aktiva åtgärder genomförs på redaktionerna. Det kan till exempel vara att göra jämställdhetsplaner och lönekartläggningar. Det bidrar inte bara till bättre arbetsplatser utan också till att de journalistiska produkterna genomsyras av jämställdhet.

Tips! Ni kan välja ett jämställdhetsombud i fackklubben.