Foto: Journalistförbundet

Covid-19: Frågor och svar – förtroendevald

Publicerad 20 mars 2020

Vad ska man tänka på om arbetsgivaren vill införa korttidsarbete? Kan arbetsgivaren snabbändra schemat? Kan arbetsgivaren ändra sig om redan beviljad semester? Här svarar vår förhandlingsjour på några vanliga frågor från förtroendevalda i klubbar för anställda, med anledning av covid-19.

Sidan uppdateras löpande.

Vad behöver vi tänka på om arbetsgivaren vill införa korttidsarbete?

Korttidsarbete förutsätter centralt kollektivavtal. Journalistförbundet och Medieföretagen har träffat överenskommelse om korttidsarbete, i första hand fram till och med 31 december 2020. 

Korttidsarbete förutsätter också att ni förhandlar fram ett lokalt kollektivavtal. Lokalt kollektivavtal får inte gälla under längre tid än det centrala kollektivavtalet det vill säga 31 december 2020. 

Den centrala överenskommelsen innebär att det är möjligt för journalistklubb och arbetsgivare att träffa lokalt kollektivavtal om korttidsarbete enligt lagen om stöd vid korttidsarbete med verkan från och med 16 mars 2020.

Mer utförlig information om korttidsarbete hittar du här

Kan arbetsgivaren tvinga personalen att ta ut semester tidigare än planerat?

Bestämmelserna i Semesterlagen gäller som vanligt. Om ni har ett lokalt medbestämmandeavtal kan det finnas bestämmelser i detta gällande hur semester ska förläggas. 

Om ni inte har något medbestämmandeavtal ska arbetsgivaren samråda med berörd arbetstagare före beslut. 

Kommer ni inte överens beslutar arbetsgivaren om förläggning av ledighet och måste då underrätta arbetstagaren om detta beslut minst två månader före ledighetens början. Om det finns särskilda skäl får den lämnas senare, dock om möjligt minst en månad före ledighetens början. I förarbeten till lagen anges särskilda skäl vara till exempel en arbetstagare som anställts så kort före semesterstängning att det skulle vara omöjligt att ge besked tidigare eller i andra fall av ren undantagskaraktär där arbetsgivaren med fog kan sägas ha varit tvingad att tillämpa kortare tid än två månader. 

En medlem har fått semester beviljad för nästa vecka men arbetsgivaren vill nu dra in den. Vad gäller?

Beviljad och utlagd semester gäller och kan inte ensidigt ändras av arbetsgivaren. Medlemmen kan, gärna med stöd av klubben, göra en överenskommelse med arbetsgivaren om att gå med på att skjuta upp sin semester. Då kan även en eventuell kompensation för extra kostnader (exempelvis inställd resa) diskuteras. 

Om arbetsgivaren ensidigt beslutar att dra in semester och säger att medlemmen ska infinna dig för arbete –så måste hen göra det. Hen ska dock ersättas för eventuella kostnader som detta kan medföra. För att arbetsgivaren ska kunna återkalla semester på detta vis krävs tungt vägande skäl för det. Om arbetsgivaren inte kan visa på tungt vägande skäl kan det bli fråga om att arbetsgivaren måste utge ytterligare ersättning. 

Arbetsgivaren har med kort varsel ändrat vårt schema. Måste inte det förhandlas?

Arbetsgivaren ska normalt och på eget initiativ förhandla med klubben innan beslut om viktigare förändringar i verksamheten fattas. Detta framgår av 11 § i medbestämmandelagen (MBL).

Om det finns synnerliga skäl har arbetsgivaren dock en möjlighet att fatta beslut om viktigare förändring innan föregående förhandling. Vissa arbetsgivare har menat att alla förändringar med anledning av coronaviruset skulle falla under denna undantagsregel.

Det är absolut inte uteslutet att vissa corona-relaterade frågor kräver så snabba beslut att de skulle kunna genomföras utan föregående förhandling. Det är dock något som måste avgöras från fall till fall.

Journalistförbundet tycker det är bra om de lokala parterna har en samsyn kring behovet av snabba och effektiva beslut. I stället för att fastna i formaliafrågor rekommenderar förbundet att lokala parter inrättar en samverkansgrupp för att snabbt och enkelt kunna stämma av uppkommande frågor.

Fler frågor och svar finns på frågor och svar-sidan för anställda.

Senast ändrad 8 april 2020