Företrädesrätt

Publicerad 30 mars 2018

Om du har varit anställd mer än 12 månader de senaste 3 åren har du företrädesrätt när det uppstår en ledig tjänst på arbetsplatsen. Det här gäller när du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller haft en visstidsanställning som löpt ut.

Att ha företrädesrätt, eller i dagligt tal, vara inlasad, innebär inte att du automatiskt har rätt att få jobbet, men att du har företräde framför andra intresserade som inte har jobbat lika länge som du.

Företrädesrätten gäller under din uppsägningstid om du blivit uppsagd och under sista månaden om du är visstidsanställd. Företrädesrätten gäller sedan nio månader efter att din anställning har upphört. Den gäller till alla lediga journalisttjänster på den arbetsplats där du senast var anställd, oavsett anställningsform, under förutsättning att du har tillräckliga kvalifikationer för tjänsten i fråga.

Checklista

Det här krävs för att du ska ha företrädesrätt:

  • Att du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller haft en tidsbegränsad anställning som löpt ut.
  • Att du har varit anställd mer än sammanlagt 12 månader (360 dagar) under de senaste tre åren.
  • Att du har anmält till arbetsgivaren att du vill göra anspråk på företrädesrätt.
  • Att du har tillräckliga kvalifikationer för den lediga befattningen.

Observera att det finns undantag i våra kollektivavtal. Till exempel får man aldrig företrädesrätt till återanställning om man har en programanställning inom Public Service. Med Bemanningsavtalet gäller företrädesrätten inte till anställningar som är kortare än en månad. Om du är osäker, kolla med lokala klubben eller förhandlingsjouren om det finns några specialregler på din arbetsplats.

Du har INTE företrädesrätt om du ...

  • … har sagt upp din anställning på egen begäran.
  • … har tackat nej till ett erbjudande om anställning som skäligen borde ha godtagits.

Så här räknar du ut din anställningstid

All anställningstid i företaget räknas. Om du har jobbat på olika redaktioner inom samma företag får du räkna ihop tiden. Men företrädesrätten gäller sedan bara till den redaktion där du var anställd senast. Tänk på att när man räknar anställningstid som kan ge företrädesrätt till återanställning så kan du bara titta tre år tillbaka i tiden.

Om din anställning övergår direkt från ett företag till ett annat företag inom samma koncern får du tillgodoräkna dig hela anställningstiden. Detta under förutsättning att företagen tillhörde samma koncern vid övergången.

Om du byter anställning i samband med att ett företag, en verksamhet eller en del av en verksamhet övergår från en arbetsgivare till en annan, får du tillgodoräkna dig anställningstiden hos den gamla arbetsgivaren.

Då gäller företrädesrätten

Företrädesrätten till återanställning gäller på det kollektivavtalsområde och på den driftsenhet där du senast var anställd. Det handlar alltså vanligtvis om journalisttjänster på den arbetsplats där du senast jobbade. Driftsenhet definieras som byggnad, "inhägnat område" i lagens förarbeten. Driftsenhetsbegreppet kan man dock komma överens om att utvidga till redaktioner på flera orter eller förminska till att bara gälla en redaktion där det finns flera redaktioner på samma driftsenhet. Kolla med din lokala journalistklubb vad som gäller hos er.

Företrädesrätten till återanställning gäller först när du har gjort anspråk på din företrädesrätt, till exempel genom att söka en tjänst och samtidigt meddela att du gör anspråk på din företrädesrätt till anställning. Du kan också mer generellt meddela att du gör anspråk på din företrädesrätt genom att mejla din arbetsgivare, med kopia till journalistklubben. Du kan skriva “Jag vill med detta mejl meddela att jag gör anspråk på min företrädesrätt till återanställning. Vänligen bekräfta att du har tagit emot detta mejl.”

Företrädesrätten gäller om du har sagts upp på grund av arbetsbrist eller om du har haft en tidsbegränsad anställning som löpt ut. Om du är uppsagd på grund av arbetsbrist gäller företrädesrätten under uppsägningstiden och nio månader därefter.

Om du har varit anställd i över tolv månader under den senaste treårsperioden är arbetsgivaren skyldig att en månad i förväg underrätta den som har en tidsbegränsad anställning om att du inte får fortsatt anställning. Företrädesrätt gäller då under underrättelsemånaden och nio månader därefter.

Ett krav för att kunna åberopa din företrädesrätt är också att du har tillräckliga kvalifikationer för den lediga befattningen. Det innebär att du måste ha leva upp till de kvalifikationskrav som ställs i tjänsten så länge de är relevanta, men arbetsgivaren måste tåla att det krävs en kortare tids inskolning. En arbetsgivare som påstår att en tidigare anställd inte kan åberopa sin företrädesrätt på grund av bristande kvalifikationer måste lägga fram bevis för det.

Det här innebär företrädesrätten

Företrädesrätten ger inga garantier för en ny anställning, utan innebär att du har en möjlighet att åberopa din företrädesrätt när lediga tjänster uppstår.

Företrädesrätten är inte begränsad till samma anställningsform som tidigare. Företrädesrätten gäller till alla lediga tjänster inom den driftsenhet och det kollektivavtalsområde du senast var anställd, vilket innefattar både fasta (tillsvidare) och tidsbegränsade anställningar.

Företrädesrätten gäller till den driftsenhet där du senast var anställd. Har du exempelvis varit anställd vid en lokalredaktion kan du bara hävda din företrädesrätt gällande lediga tjänster på lokalredaktionen, och inte till lediga tjänster på centralredaktionen.

Om företaget, verksamheten eller en del av verksamheten har övergått till en ny arbetsgivare så gäller företrädesrätten, inom nio månader från den senaste anställningen upphörde, även gentemot den nya arbetsgivaren.

Företrädesrätt för deltidsanställda

Deltidsanställda har en särskild företrädesrätt till att få sin sysselsättningsgrad ökad. Den går före företrädesrätten till återanställning.

Förutsättningen för deltidarens rätt att öka sysselsättningsgraden är:

  1. att åtgärden tillgodoser arbetsgivarens behov av arbetskraft
  2. att den deltidsanställda har tillräckliga kvalifikationer för de nya arbetsuppgifterna.

Senast ändrad 25 juli 2018