Organisation

Journalistförbundet har cirka 16 000 medlemmar. Ungefär 10 900 av dem är anställda och 1 800 frilansar. 2 600 är pensionärer och 700 studerandemedlemmar.

Cirka 8 200 är kvinnor, 7 800 män.

Kongressen
Kongressen är förbundets högsta beslutande organ, som vart tredje år beslutar om bland annat stadgar, handlingsprogram och medlemsavgifter samt väljer förbundsstyrelse. Alla medlemmar kan lämna förslag till kongressen i form av motioner.

Kongressen består av 111 valda ombud från hela landet. De utses i direkta val. Distrikten utgör valkretsar.

Förbundsstyrelsen
Förbundssstyrelsen är verkställande och beslutande organ mellan kongresserna, det vill säga verkställer kongressens beslut och fattar egna beslut om till exempel nya kollektiv avtal, budget och verksamhet med mera. Medlemmar kan motionerna även till förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen består av tolv kongressvalda ledamöter och en personalledamot.

Kontaktuppgifter till förbundsstyrelsen

Klubbarna
Klubbarna är basen i förbundets fackliga arbete. Arbetsplatsklubbarna förhandlar för och företräder de anställda medlemmarna på deras arbetsplatser, frilansklubbarna tar tillvara frilansmedlemmarnas gemensamma intressen på andra sätt. Alla klubbar har till uppgift att verka fö facklig medvetenhet och god yrkesetik.

Alla medlemmar (utom direktmedlemmar) tillhör en klubb. Den som arbetar på en liten arbetsplats, där journalisterna är för få för att bilda en egen klubb, tillhör en allmän klubb – eller en gemensam klubb tillsammans med journalister på andra arbetsplatser av samma typ.

Medlemmar som är chefer kan bli direktmedlemmar. De tillhör då inte journalistklubben på den egna arbetsplatsen utan företräds direkt av förbundet.

Distrikten
Klubbarna samarbetar med varandra inom de sammanlagt 23 distrikten. De flesta omfattar klubbar från olika typer av medier inom ett visst geografiskt område. Frilansarna, de offentliganställda journalisterna, seniorerna och studenterna har egna, riksomfattande distrikt. Storstockholmsområdet är uppdelat i fyra distrikt (dagspress, radio och tv, förlag, övriga medier)

Distrikten stödjer och hjälper klubbarna och är fora för yrkesfrågor, fackliga frågor och fackliga studier.

Kansliet
Kansliet, förbundets personal, svarar bland annat för rådgivning och stöd till klubbar och enskilda medlemmar, tvisteförhandlingar, utbildning av förtroendevalda, bevakning av förbundets särskilda yrkesfrågor, kommunikation med medlemmarna och administration/ekonomi.

Se vilka som arbetar på kansliet här

Frilansjournalisternas Servicebolag
Alla frilansmedlemmar är anslutna till Servicebolaget som bland annat ger information och kostnadsfri rådgivning till medlemmarna om till exempel arvoden, avtal, skatter, och försäkringar. Servicebolaget anordnar också såväl yrkes- som företagsinriktade kurser.

Läs mer om Servicebolagets verksamhet här

Jisab
Journalisterna i Sverige är ett annat dotterbolag till förbundet, som bevakar, administrerar och förmedlar upphovsrättsersättningar.

Journalisten
Tidningens Journalisten är Journalistförbundets medlemstidning, som ges ut i pappersformat 15 gånger/år och dagligen på webben. Även tidningen har ett eget bolag, Tidningen Journalisten AB.

Här hittar du Journalistens hemsida