Semester

Lagen anger semesteråret till tiden från 1 april ett år till 31 mars året därpå. Motsvarande tid närmast före semesteråret kallas intjänandeår, dvs den tid då man tjänar in sin rätt till betald semester.

Betald semesterledighet 
En enkel tumregel är att man tjänar in två och en tolftedels dag per anställningsmånad och att antalet, vid brutet tal, alltid avrundas uppåt till hela dagar.

Formel för beräkning av antal betalda semesterdagar:
Antal kalenderdagar som du varit anställd under intjänandeåret x antal semesterdagar som du har rätt till enligt lag eller kollektivavtal / 365 dagar

Vilken lön har jag rätt till under semestern?
Semesterlönen utgörs enligt kollektivavtal av den vanliga månadslönen jämte semestertillägg beräknat som dels 0,8 procent av månadslönen per semesterdag, dels 0,5 procent av de sammanlagda rörliga lönedelarna under intjänandeåret, exempelvis OB-ersättning.

Med rörliga lönedelar avses:
-tillfälliga tjänsteställningstillägg
- provision eller liknande rörliga lönedelar
- ob-ersättning och liknande rörlig lönedel i den mån den inte inräknats i månadslönen.

Semestertillägget betalas vanligen ut från företaget vid samma tidpunkt varje år ex vid löneutbetalningen i juni månad.
Finns inget kollektivavtal utgår aktuell månadslön och ett semestertillägg på 0,43% av månadslönen (sammalöneregeln) under semestern eller så är semesterlönen 12% av lönen under intjänandeåret (procentregeln).

Visstidsanställd och semester
Visstidsanställda har rätt till semesterledighet oavsett anställningstid och antal arbetade timmar och semesterersättningen får inte ingå i lönen.

Arbetsgivare och visstidsanställda kan avtala om att semesterledighet inte ska läggas ut under anställningstiden i det fall anställningen är kortare än tre månader. I dessa fall utgår semesterersättning vid anställningens upphörande.

Visstidsanställda kan begära att en intjänad semesterförmån ska överföras till en ny anställning.
Regeln är tillämplig om en anställd har flera på varandra följande visstidsanställningar hos samma arbetsgivare.

En förutsättning för att kunna begära att semesterförmånen förs över till en ny anställning är att anställningarna löper i nära anslutning till varandra. nära anslutning = högst ett par veckors uppehåll mellan anställningarna. Detta gäller när semesterledighet inte lagts ut under anställningen eller semesterersättningen inte betalats ut.

OBS! Om du vet att du kommer att få en ny anställning högst ett par veckor efter att din nuvarande anställning löper ut och vill överföra intjänad semester till den nya anställning, meddela då detta till arbetsgivaren i god tid innan din sista lön utbetalas. Innan du gör detta beakta om arbetsgivaren har dålig ekonomi och det finns risk för konkurs.

Förskottssemester
Personer som är nyanställda och inte hunnit tjäna in betald semester kan i vissa fall ändå få betald semester, s k förskottssemester. Den nyanställde kan dock inte kräva att få förskottssemester utan det står varje arbetsgivare fritt att bestämma om semesterlönen skall betalas i förskott.

Förskottsbetald semester kan innebära att den enskilde har en skuld till arbetsgivaren om han/hon slutar anställningen på egen begäran eller blir uppsagd av personliga skäl. Sådana eventuella skulder avskrivs dock efter fem års anställningstid.

Pengar istället för semester
Arbetsgivaren är skyldig att se till att du får ut din semester, men har det inte varit möjligt när semesteråret löper ut – exempelvis på grund av sjukdom eller föräldraledighet – har arbetsgivaren rätt att ge ut semesterersättning i pengar.

Den enskilde har dock rätt att spara fem semesterdagar, förutsatt att han/hon inte redan har sparad semester sedan fem år tillbaka. Det är givetvis också möjligt att träffa enskilda överenskommelser om att ta ut semestern vid senare tillfälle.

Spara semester
Lagen ger den anställde rätt att spara upp till fem semesterdagar per semesterår. Den som vill spara semester ska underrätta arbetsgivaren om det senast i samband med förläggningen av huvudsemestern, förutsatt att arbetsgivaren då underrättat om hur många betalda semesterdagar man har rätt till. I annat fall ska den anställde meddela sparandet när sådan underrättelse givits.

Sparad semester ska tas ut senast efter fem år. När under semesteråret den ska tas ut bestämmer den anställde själv. Huvudregeln är att man ska ta ut sparad semester tillsammans med huvudsemestern. Om den sparade semestern är minst fem dagar ska hela årets semester och den sparade semestern läggas ut i en följd, om inte annat avtalats.

Vill den enskilde ta ut sparad semester vid annan tidpunkt ska arbetsgivaren underrättas om detta minst två månader i förväg.

Man får inte spara semester samma semesterår som man tar ut sparad semester.

Semesterersättning
Semesterersättning är pengar som ersätter den semester som tjänats in men inte tagits ut, exempelvis när ett vikariat löper ut. Ersättningen är i första hand avsedd för den som slutar en anställning utan att kunnat ta ut intjänad semesterledighet.

Enligt kollektivavtal utgörs semesterersättningen av semesterlön, uttryckt som 5,4 procent av månadslönen plus 0,5 procent av de sammanlagda rörliga lönedelarna per intjänad semesterdag.

Finns inget kollektivavtal är semesterersättningen 12% av intjänat belopp.

Intjänad semester - räkna själv
När du slutar din anställning så måste arbetsgivaren utbetala intjänad semester på din sista löneutbetalning eller senast månaden därefter enligt 30§ semesterlagen.

Beräkning av hur mycket jag får ut i pengar enligt kollektivavtal:
5,4% x månadslön x antal semesterdagar

Härtill kommer 0,5% av summan av eventuella rörliga lönedelar per intjänad semesterdag.

Med rörliga lönedelar avses:
-tillfälliga tjänsteställningstillägg
- provision eller liknande rörliga lönedelar
- ob-ersättning och liknande rörlig lönedel i den mån den inte inräknats i månadslönen.

Finns inget kollektivavtal är semesterersättningen 12% av intjänat belopp.

Här kan du själv räkna ut din semesterersättning (excel-fil).

Taggar: semester