Lagen om anställningsskydd

I lagen om anställningskydd, LAS, finns reglerna om din anställningsform, anställningstrygghet och uppsägning.

Fast anställning 
Såväl lagen om anställningsskydd (LAS) som kollektivavtalen utgår ifrån att anställning gäller ”tills vidare” d v s fast anställning.

Tidsbegränsade anställningar
En tidsbegränsad anställning är ett avtal om att en anställning ska gälla för en i förväg begränsad tid.
När tidsbegränsade anställningar är tillåtna framgår av kollektivavtalet eller, där kollektivavtal inte finns, av 5 och 6 §§ lagen om anställningsskydd.

Tidsbegränsade anställningar får enligt LAS träffas:

• för allmän visstidsanställning
• för vikariat
• för säsongsarbete, och 
• när arbetstagaren har fyllt 67 år.

Vikariat
Med vikariat menas att en tidsbegränsat anställd ersätter en annan anställd under dennes frånvaro från arbetet på grund av semester, sjukdom, tjänstledighet eller uppehåller en ledigbliven befattning i avvaktan på att en ny innehavare av befattningen har utsetts (vikarie på vakant tjänst).

Allmän visstid
Allmän visstid ger arbetsgivare möjlighet att anställa utan krav på att ordinarie medarbetare har bortovaro och utan begränsning när det gäller hur många personer som samtidigt kan vara anställda i allmän visstid.

Konvertering av visstidsanställningar
Det finns dock en tidsgräns som innebär att om en och samma person haft allmän visstidsanställning eller vikariat hos samma arbetsgivare i sammanlagt mer än två år under en ramperiod av fem år så övergår anställningen med automatik till en tillsvidareanställning (2/5-regeln).

På arbetsplatser där det inte finns kollektivavtal gäller LAS regler om konvertering av anställning.

Observera att det endast går att räkna ihop anställningstid inom samma anställningsform. Det är alltså inte möjligt att lägga ihop anställningstid som vikarie med anställningstid i allmän visstid.

Konverteringsregeln för vikariat i lagen om anställningsskydd är dispositiv vilket innebär att det är möjligt att genom kollektivavtal träffa överenskommelse om andra regler. Journalistavtalet har andra regler om konvertering som varierar från 2/5 till 4/5.

Provanställning
Avtal får träffas om en prövotid på högst sex månader. Om inte arbetsgivaren meddelat annat vid prövotidens utgång övergår provanställningen i en tillsvidareanställning.

Vad räknas inte som anställning?
Självständiga uppdrag (frilansuppdrag) räknas inte som anställning. För dessa uppdrag gäller således inte LAS och inte heller övriga arbetsrättsliga trygghetslagar såsom till exempel medbestämmandelagen. Uppdragstagaren anses vara självständig om denne inte står under arbetsledning och själv håller med arbetslokal och övriga inventarier. Det måste vara fråga om en reell självständighet, vilket innebär att avtalets rubricering saknar betydelse. Om den så kallade uppdragstagaren intar en osjälvständig ställning mot uppdragsgivaren föreligger ett anställningsförhållande oavsett att avtalet rubricerats som ett uppdragsavtal. I en sådan situation gäller LAS och ovanstående anställningsformer ska tillämpas.

Timanställning är inte heller en anställningsform enligt LAS. När begreppet används i anställningssammanhang menas ofta att den anställde är vikarie under korta perioder, till exempel beroende på plötsliga sjukfall hos den ordinarie personalen. De regler för vikariat som beskrivs ovan gäller även i dessa fall. Det förekommer att ”timvikarien” avlönas med timlön under sina inhopp. Kollektivavtalen utgår dock ifrån att de anställda har månadslön och i de fall en anställning påbörjas eller avslutas under löpande kalendermånad anger avtalet vilka divisorer som ska användas för att räkna fram månadslönen. Förbundet kan hjälpa till med dessa beräkningar - kontakta förhandlingsjouren.

Förhandlingsjouren: 08 - 613 75 40
Telefontid tisdag – fredag 10.00 – 12.00
forhandlingsjouren@sjf.se