Ett jämställt arbetsliv – för allas bästa

Journalistförbundet jobbar för rättvisa villkor för alla medlemmar. Tillsammans med arbetsgivarna vill vi se till att diskriminering på redaktionerna motverkas på ett aktivt sätt.

Den 8 mars är det Internationella kvinnodagen, och International federation of Journalists, IFJ, uppmanar till jämställdhet på redaktioner runt om i världen. Journalistförbundet, som är anslutet till IFJ, ställer sig bakom de fyra punkterna i IFJ:s krav.

  • Se till att kvinnor och män har lika stor möjlighet att inta ledande positioner på redaktionerna
  • Stäng lönegapet mellan könen
  • Behandla alla anställda lika, oavsett kön
  • Genomför aktiva åtgärder för jämställdhet på redaktionerna, det bidrar också till en mer jämställd nyhetsrapportering

Delta gärna i kampanjen den 8 mars. Använd #WomensDay #Planet5050

Lönekartläggning varje år

Diskrimineringslagen har sedan den 1 januari 2017 ändrats i ett par avseenden. En förändring är att kravet på att genomföra lönekartläggning för att motverka orättvisa löner på grund av kön har utökats så att kartläggningen nu ska genomföras varje år, i stället för som tidigare var tredje. I Journalistförbundets löneavtal framgår att parterna, innan lönerevision genomförs, ska gå igenom bland annat lönekartläggningen enligt diskrimineringslagen.

Aktiva åtgärder krävs

Lagen har också utökats såtillvida att kravet på att genomföra aktiva åtgärder mot diskriminering i arbetslivet nu omfattar samtliga diskrimineringsgrunder: kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Läs mer på Diskrimineringsombudsmannens webbplats om arbetsgivarens ansvar för att främja jämställdhet på arbetsplatsen.

Jämställdhetsindex går åt rätt håll

TCO undersöker varje år hur föräldrar delar på dagar med föräldrapenning. Förra året tog kvinnor i Sverige ut 71,8 procent av dagarna. Det är 5,9 procentenheter närmare ett jämställt uttag än för tio år sedan – så utvecklingen går I alla fall åt rätt hall. Läs mer om TCO:s jämställdhetsindex här.

Om du utsätts för diskriminering i din yrkesutövning – kontakta din lokala journalistklubb eller Förhandlingsjouren.