Aktuella kollektivavtal och frilansavtal

Ett kollektivavtal är en skriftlig överenskommelse mellan en arbetsgivarorganisation och de anställdas fackliga organisation. Grundtanken är att skapa ett system som skapar trygghet både för de anställda och för arbetsgivaren. Villkoren ska inte kunna förändras från en dag till en annan. 

Mer om kollektivavtal

Kollektivavtalen reglerar löner och andra anställningsvillkor på arbetsplatsen. Det kallas kollektivavtal, eftersom avtalet gäller för en hel grupp anställda – ett kollektiv.

Kollektivavtalen innehåller minimiregler för vad som ska gälla och ger därför stort utrymme för lokala överenskommelser mellan ett företag och en journalistklubb om bättre villkor.

Det är parterna, i vårt fall Journalistförbundet och respektive arbetsgivarorganisation, som ansvarar för att kollektivavtalet upprätthålls. Att båda parter är bundna att följa avtalet innebär också fredsplikt. Under den tid som kollektivavtalet gäller får inga konflikter, som strejker och lockouter förekomma.