Vad innebär F-skatt?

Vem kan få F-skatt?

För att bli godkänd för F-skatt måste du bedriva eller avse att bedriva näringsverksamhet. Med F-skatt ansvarar du själv för att betala in skatt och sociala avgifter på de inkomster du får från frilansverksamheten. Du kan ha enskild näringsverksamhet, handelsbolag, aktiebolag eller ekonomisk förening. Du kan aldrig bli godkänd för F-skatt om du enbart är anställd. Däremot kan du parallellt med en anställning också bedriva en självständig frilansverksamhet och i så fall ha FA-skatt. Det är vad vi kallar för kombinatör. Har du Handelsbolag eller Aktiebolag är det företaget som beviljas F-skatt.

Vad menas med näringsverksamhet?

För att en frilansverksamhet ska anses som näringsverksamhet i skattemässigt hänseende måste den uppfylla tre krav: självständighet, varaktighet och vinstsyfte. Om något av dessa villkor inte är uppfyllda betraktas inkomsterna från verksamheten i regel som tjänsteinkomster.

Självständighet – Med självständighet avser lagstiftaren att arbetet inte får utföras under något som liknar anställningsförhållanden. Vid bedömningen av självständigheten tar Skatteverket särskild hänsyn till:

 • Vad som avtalats mellan uppdragsgivaren och frilansen,

 • I vilken grad frilansen är beroende av uppdragsgivaren och

 • I vilken omfattning frilansen är inordnad i uppdragsgivarens verksamhet.

Förhållanden som vid bedömningen kan tala för självständighet:

 • Att du själv är initiativtagare till uppdragen och föreslår artikelidéer eller säljer färdiga artiklar

 • Att du bedriver frilansverksamheten från eget kontor hemma eller ännu bättre från kontorslokaler som du hyr utanför hemmet

 • Att arbetet utförs med egen utrustning som bokförs i verksamheten

 • Att du själv bestämmer när jobbet ska utföras, det vill säga att du bestämmer dina egna arbetstider

 • Att du utför uppdragen med egen utrustning som du givetvis vill göra avskrivningar för enligt bokföringsmässiga grunder

 • Att du arvoderas per uppdrag och att arvodessumman kan variera mellan olika uppdrag

 • Att du har flera olika uppdragsgivare*

 • Att du själv står för alla omkostnader i samband med uppdragen

* När du ansöker om F-skatt är det bra att kunna visa upp ett antal olika uppdragsgivare, men inte något krav. Numera är det också möjligt att starta med en tidigare arbetsgivare som kund och ändå betraktas som självständig. I ansökan om F-skatt bör man ändå ange att målet för verksamheten på sikt är att arbeta för många olika uppdragsgivare.

För en frilansjournalist kan följande kriterier vara tecken på att det istället handlar om ett anställningsförhållande:

 • Att arbetet utförs i uppdragsgivarens lokaler

 • Att uppdraget utförs med uppdragsgivarens utrustning (du lånar dator, fotoutrustning)

 • Att du har en fast arbetsplats hos uppdragsgivaren, även om det bara är ett låsbart skåp

 • Att det är uppdragsgivaren som står för artikelidéerna och ber dig göra jobbet

 • Att ditt arvode liknar en lön, det vill säga du har ett fast arvode och får samma belopp utbetalt varje månad

 • Att du nästan bara utför uppdrag för en eller ett par uppdragsgivare

 • Att du regelbundet arbetar för en viss uppdragsgivare på bestämda dagar och tider eller att du följer redaktionens arbetstider

 • Att du tidigare varit anställd hos en uppdragsgivare

 • Att redaktionen i praktiken fungerar som en arbetsledare för dig

En samlad bedömning

Alla punkter som talar för självständighet behöver inte vara uppfyllda, de är snarare att se som hjälpfakta vid bedömningen av om frilansverksamheten och olika uppdrag kan bedömas uppfylla självständighetskriteriet.

Förutom att de uppdrag som utförs eller avser att utföras i frilansverksamheten ska bedömas som självständiga ska också kriterierna varaktighet och vinstsyfte anses vara uppfyllda:

Varaktighet – Med varaktighet menas att verksamheten ska bedrivas regelbundet och inte bara tillfälligt. En väldigt omfattande verksamhet kan anses yrkesmässig även om den bedrivs under en kort period. Pågår verksamheten under längre tid, sänks kraven på omfattning. Om du bara räknar med att göra några enstaka uppdrag räknas sådana tillfälliga inkomster i regel som tjänsteinkomster även om självständighetskravet och vinstsyftet är uppfyllt.

Under den här rubriken faller också att verksamheten normalt ska vända sig till allmänheten och inte bara ske för egen räkning, till exempel aktieförsäljning för egen räkning (RÅ81 1:4).

Vinstsyfte – Vinstsyfte betyder att verksamheten ska bedrivas i syfte att ge ett ekonomiskt utbyte, det vill säga på sikt beräknas gå med överskott (beskattningsbar inkomst). Det viktiga i sammanhanget är syftet, inte vad verksamheten faktiskt lyckas med.

Kan F-skatt återkallas?

Skatteverket kan återkalla godkännandet för F-skatt om:

 • Den missbrukas, till exempel används även i anställningsförhållanden

 • När företagaren inte lämnar särskild självdeklaration,

 • Bokföringen brister eller

 • Man har meddelat företagaren näringsförbud

 • Företaget har gått i konkurs.

 

Skattemyndigheten får meddela de uppdragsgivare som man känner till att F-skattsedeln återkallats, och att uppdragstagaren nu har A-skatt. Det gäller att vara noga med självdeklarationen, skatteinbetalningarna, bokföring och bokslut, samt att inte åberopa F-skatt i sådana sammanhang som kan klassas som anställningsförhållanden, till exempel sommarvikariat på redaktion eller regelbundet återkommande timvikariat.. Anmäl då istället att du önskar en FA-skattsedel.

 

Senast ändrad 24 april 2023