Avtal och avtalsmallar

Publicerad 23 maj 2018

Avtal ska hållas – pacta sunt servanda på latin. Det är en klassisk term inom juridiken, och om avtalet sker muntligt eller skriftligt spelar egentligen ingen roll, skillnaden ligger i möjligheten att bevisa vad som avtalats. Och ibland finns saker som avtalet behöver innehålla, utan att man ens berört det eller tagit upp det. Längst ner på sidan hittar du avtalsmallar att ladda ner.

Många tvister mellan frilansar och uppdragsgivare handlar om vad som egentligen överenskommits. Ord står mot ord, och lösningen blir ofta en kompromiss där båda känner sig lite lurade. För att slippa sådana situationer är det klokt att skicka en bekräftelse efter det att du och uppdragsgivaren haft den första kontakten. Ett skriftligt avtal är att rekommendera om det gäller ett större uppdrag eller projekt, som kanske pågår under ett antal månader. Det är bra, inte bara som bevis på vad ni kommit överens om, utan också om ni har missförstått varandra, så får motparten en chans att upptäcka det i tid.

Överenskommelsen kan innehålla följande:

• Riktlinjer för innehållet i materialet.

• Med eller utan bilder.

• Hur mycket du ska leverera.

• Hur materialet ska levereras.

• När det ska levereras det vill säga deadline, och om det i det särskilda fallet ska levereras i omgångar ska även datum anges.

• Beräknad tidsåtgång.

• Priset – ange tydligt om sociala avgifter tillkommer, liksom moms.

• Om något inte är inkluderat i priset, men är nödvändigt för uppdragets genomförande till exempel reskostnader, ska det stå specificerat.

• Betalningsvillkor (praxis kan vara lite olika på olika tidningar, men är ofta mellan tio och 30 dagar) samt om hela beloppet ska betalas vid leverans eller vid delleverans. Acceptera inte att artikeln ska betalas när den publiceras.

• Omfattningen av publiceringsrätten, exempelvis "en gång i papperstidning" eller "en gång i papperstidning samt på tidningsföretagets webbplats".

• Skickar du efter överenskommelse material "till påseende" så skriv tydligt ut det, och ange också att om det inte returnerats inom tre veckor betraktas det som köpt (se Frilansavtalet). Det gäller dock inte om du skickar materialet utan att ens ha talat med uppdragsgivaren.

 

Avtal för större uppdrag

Gäller det stora uppdrag över en längre tid, kanske med betydande konsekvenser för dina övriga uppdrag och din ekonomi, ska du alltid skriva ett ordentligt avtal. I det ska du ta upp det som bekräftelsen täcker, men också reglera till exempel vad som händer vid längre sjukfall.

Exempel på saker som kan vara bra att ha med i ett avtal:

  • "Vid uppdragstagarens sjukdomsfall som sträcker sig längre än 30 dagar äger båda parter rätt att bryta avtalet, utan skadeståndsanspråk. Arvode som redan erhållits för utfört arbete ska ej återbetalas, och återstående ej utbetalt arvode beräknas på utfört arbete. Läkarintyg ska vid anmodan kunna uppvisas."

 

  • Eventuell skadeståndsparagraf om någon av parterna bryter avtalet.

 

  • "Om någon av parterna bryter avtalet utan att de särskilda skäl som anges nedan är uppfyllda, skall motparten ersättas för alla uppkomna kostnader i samband med avtalet.” Man kan specificera exakt vad det gäller, men risken är att man glömmer ta med något. Under vilka särskilda premisser man ska kunna bryta avtalet utan konsekvenser, till exempel allvarlig sjukdom hos dig själv och närstående, graviditet, stora förändringar i arbetets art etcetera. I de flesta avtal finns en så kallad "force majeure-klausul" där man friskriver sig från ansvar om något går fel utan att man kan påverka det själv.

 

  • Hur specificerad du vill vara i ett avtal avgör du själv. Är du väldigt allmän i formuleringarna lämnar du däremot öppet för tolkning av till exempel domstol och det är inte nödvändigtvis bra. I inledningen formulerar du klausulen förslagsvis: "Uppdragsgivaren förbehåller sig rätten att bryta avtalet utan skadeståndsanspråk om följande förutsättningar inträffar:..."

 

  • Förlängningsklausul är bra att ha med om det blir aktuellt med en fortsättning av avtalet (till exempel en ny omgång av en tv-serie eller liknande) Det kan handla om en rättighet att bli tillfrågad först vid en eventuell förlängning.

 

  • Till vem tillkommer rättigheter vid sidan av uppdraget? Till exempel ett tv-program som blir en artikel eller bok? Reglera det i avtalet.

 

Har du blivit erbjuden ett avtal som du inte är säker på om det innehåller allt som man bör tänka på kan du som medlem kontakta förbundet så hjälper vi dig med individuell rådgivning.

 

Publicerings- och upphovsrätten

I det enklaste fallet betalar en uppdragsgivare för en publicering i en papperstidning, men i dag handlar det ofta om att uppdragsgivaren vill lägga ut materialet på webben, i olika fomer eller återanvända materialet i koncernens tidningar.

Upphovspersonen har enligt lag ensamrätten till sitt material, och alltså rätt att få ekonomisk kompensation för utnyttjande. Men ensamrätten kan överlåtas, och här gäller det att vara tydlig som frilans. Eftersom överlåtelse också kan ske genom tyst medgivande gäller det att se till att överlåtelsen bara gäller en gång till exempel en första publicering, och att alla andra rättigheter ligger kvar hos frilansen. Det förekommer att förlag erbjuder ett färdigt kontrakt där du måste överlåta upphovsrätten. Journalistförbundet rekommenderar inte att man skriver under ett sådant avtal. Ta kontakt med oss om du vill ha rådgivning när det gäller avtal och upphovsrätt.

 

Klausuler om tvister

Se till att reglera att eventuella tvister ska avgöras av allmän domstol när du skriver avtal om uppdrag. Framförallt vid större frilansuppdrag är det inte ovanligt att uppdragsgivare för fram en typ av standardkontrakt för affärsavtal mellan företag där det står att tvister ska avgöras med skiljeförfarande. Vid skiljeförfarande får parterna till skillnad från i allmän domstol bekosta skiljemännens arvoden. Det kan bli mycket dyrt för en ensamföretagare. Skiljeförfarandet sker dessutom under tystnadsplikt och skiljedomen kan inte överklagas.

Förslag till lydelse för klausul om tvister:

”Tvister i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras enligt svensk lag vid allmän domstol.”

 

Journalistförbundet och Almega Medieföretagen träffade ett frilansavtal som gäller från 1 september 2015.

Senast ändrad 27 december 2018