Kassör

Publicerad 8 maj 2018

Kassör är tillsammans med ordförande kanske styrelsens viktigaste post. Utan en fungerande ekonomi är det svårt att få en fungerande och trovärdig verksamhet.

Det är ibland svårt att rekrytera kassör till journalistklubbarna, bland annat för att många tror att man redan innan man tillträder måste vara mycket kunnig i både bokföring och ekonomi. Det är så klart ett plus, men man måste inte ha fullständiga förkunskaper. Viktigast är istället att man är noggrann och har en bra känsla för detaljer och rutiner. Själva kassörsuppdraget kan man lära sig genom att gå en kurs eller ta hjälp av någon mer erfaren.

Det är också viktigt att komma ihåg att även om du som kassör har hand om de övergripande ekonomiska rutinerna, så är det styrelsen tillsammans som ansvarar för ekonomin som helhet. Det här är några av kassörens viktigaste uppgifter:

Bokföring

Bokföring är en dokumentation över hur klubbens medel har använts: det är alltså viktigt att den innehåller samtliga utgifter och inkomster under verksamhetsåret. Det ska enkelt gå att se hur mycket pengar klubben lagt på till exempel resor och kontorsmaterial samt vilka typer av intäkter klubben har haft.

Alla olika händelser: utbetalningar, inköp och så vidare ska finnas dokumenterade och ha ett underlag. Dessa underlag kallas verifikation där man ska kunna se datum för händelsen, vilka personer det berör samt beloppet med momsen tydligt angiven.

Bokföringen görs enklast via ett bokföringsprogram. Det finns en rad olika varianter, vilket ni i er klubb bör använda beror på hur många verifikationer ni har och hur stor er ekonomi är.

Firmatecknare

För att kunna sköta ekonomin måste kassören kunna använda sig av klubbens plus- eller bankgiro. Och för att få tillåtelse att göra det måste kassören utses till firmatecknare. Det gör man ofta på det konstituerande styrelsemötet efter årsmötet. Protokollet från det mötet skickas sedan in till berörd bank.

Budget

En budget kan bäst beskrivas som en ekonomisk plan för hur klubben ska använda sina pengar under det kommande året. Budgeten tas fram av kassören och diskuteras sedan på ett styrelsemöte för att antas på årsmötet. Målet är att hålla sig så nära den antagna budgeten som möjligt och det är kassörens uppgift att meddela övriga styrelsen om utgifter eller intäkter ser ut att skilja sig ifrån det man uppgett i sin budget. Det behöver inte vara fel att avvika från budgeten, men man bör kunna motivera detta på ett bra sätt när det är dags för årsmöte nästa gång.


 

Senast ändrad 3 april 2020