Foto: Sara Carlsson

Vad kan du som skyddsombud göra?

Det finns många saker att tänka på som skyddsombud med anledning av covid-19-pandemin och medföljande arbetsmiljöfrågor. Här har vi samlat konkreta råd och svar på vanliga frågor från skyddsombud.

Vid en situation med smittspridning är det flera saker som är väldigt viktiga ur ett arbetsmiljöperspektiv. Att arbetsgivaren håller sig och medarbetarna uppdaterade med den senaste informationen från berörda myndigheter förstås. Men också att arbetsgivaren undersöker vilka risker det kan innebära i just er verksamhet – och beslutar om åtgärder för att undvika att någon medarbetare utsätts för hälsofara.

Som skyddsombud ska du medverka vid arbetet med ovanstående, samt i övrigt ge stöd och hjälp till både arbetsgivare och arbetstagare.

Var börjar vi?

För att undvika att problem och akuta situationer uppstår bör man ta tag i det förebyggande arbetet omedelbart.

 • Om din arbetsgivare inte redan har kallat dig och andra skyddsombud/förtroendevalda till möte för att diskutera situationen: ta själv initiativet och begär ett sådant.
 • Om ni har en skyddskommitté på arbetsplatsen: begär direkt ett möte där (enligt § 6.6a AML). Om inte klubbstyrelsen och företagshälsovården är representerade i kommittén – be att de blir adjungerade till mötet.
 • Om ni inte har en skyddskommitté på arbetsplatsen: be om ett samråd med arbetsgivaren kring frågan (§ 6.4 AML). Även vid ett samråd kan klubbrepresentant och företagshälsovård medverka.
 • Om så inte redan är gjort så bör ni omedelbart inleda en riskbedömning för alla delar av verksamheten rörande smittspridning och andra eventuella arbetsmiljöproblem kopplade till covid-19-pandemin. En skriftlig handlingsplan med åtgärder för att motverka samtliga risker i verksamheten ska därefter upprättas. Såväl riskbedömning som handlingsplan ska sedan gås igenom på nytt och revideras så ofta som krävs utifrån aktuell risksituation (§ 8 och 10 SAM).
 • Vi rekommenderar att skyddsombuden deltar direkt vid alla ledningsmöten som handlar om covid-19-pandemin och därvid berörda frågor. Dels för att slippa ha så många separata samverkansmöten i en tid när alla har väldigt mycket att göra och dels för att arbetsmiljöperspektivet bör vara ständigt närvarande.
 • Så snart som möjligt bör ni gemensamt gå igenom befintliga arbetsmiljöpolicys och säkerhetsrutiner på arbetsplatsen för att se om där behövs uppdateringar eller förtydliganden. Arbetsgivaren ska se till att det finns tydliga rutiner och instruktioner för medarbetarna om hur arbetet kan utföras på ett säkert och tryggt sätt (§ 3.3 AML och § 7 SAM).
 • Notera att arbetsgivarens arbetsmiljöansvar även gäller för resor till och från jobbet.
 • Påminn arbetsgivaren om att ovanstående rutiner och instruktioner även bör delges frilansar och inhyrd personal, samt att vikarier och nyanställda kan behöva en särskild genomgång ifall så inte redan har skett.

Rent allmänt är det, som alltid, viktigt att ni och arbetsgivaren arbetar så nära tillsammans som möjligt och att ni som skyddsombud medverkar på alla viktiga möten kring problemen och kan bidra i diskussionen. Även om det är arbetsgivaren som är ansvarig för såväl åtgärder som information, så kan ni som skyddsombud vara med och hjälpa till då ni ofta befinner er mer tid ute i verksamheten.
Det är fortsatt viktigt att arbeta systematiskt med arbetsmiljön och att inte fastna i det reaktiva i en föränderlig tid. Huvudfokus bör fortsatt ligga på det förebyggande arbetet och Arbetsmiljöverket understryker att riskbedömningar och handlingsplaner behöver revideras löpande när ny information inkommer.

En särskild fråga som dykt upp för många är hur man ska se på arbetsgivarens arbetsmiljöansvar vid distansarbete. Vi har därför gjort en egen sida för det: Arbetsmiljö vid distansarbete.

Samordna med klubben

Det är viktigt att även hjälpas åt de förtroendevalda emellan. Se till att ha en tät kontakt med klubbstyrelsen kring vad som händer och samordna hur ni agerar mot medlemmar och arbetsgivare. Om det finns flera skyddsombud, kanske också på andra avtalsområden, så ska huvudskyddsombudet samordna ert arbete och se till att ni avlastar varandra.

Klubbstyrelsen kan också hjälpa till att ordna medlemsmöten så att ni kan stämma av med medlemmarna hur ni ser på läget och prata om vad som görs. Se mer nedan. Det kan också vara en god idé att bjuda in ansvariga chefer för att svara på medlemmarnas frågor ifall det inte har gjorts i tillräcklig utsträckning tidigare.

Stötta medlemmarna

I många verksamheter, och för de flesta medarbetare, så kan det största arbetsmiljöproblemet vara oro och osäkerhet. Där är ofta det bästa motmedlet tydlig information. Från både arbetsgivare, myndigheter och Journalistförbundet som medlemsorganisation. 

När det gäller medicinska frågor så bör du hänvisa till sjukvården eller Folkhälsomyndigheten i första hand och arbetsgivaren i andra hand. Om så är överenskommet så kan det också vara möjligt att hänvisa till företagshälsovården.

För allmänna frågor från medlemmarna så kan du antingen titta här: Frågor och svar med anledning av covid-19, eller hänvisa dem till Journalistförbundet Rådgivning.

Ibland kan man behöva påminna medarbetarna om att de har en skyldighet att själva medverka i arbetsmiljöarbetet, genom att följa de rutiner och instruktioner som arbetsgivaren sätter upp. Om det till exempel finns regler kring handsprit eller handtvätt (och medarbetaren inte har allergi eller dylikt som förhindrar sådan användning) så är det inte upp till var och en om man följer dessa, utan de är att betrakta som arbetsledning och tvingande för medarbetarna.

Om arbetsgivaren inte agerar

Om du som skyddsombud inte upplever att arbetsgivaren tar risker på tillräckligt stort allvar, agerar snabbt nog eller inte vill genomföra adekvata åtgärder, så behöver du ställa formella krav på arbetsgivaren eller i en akut situation stoppa arbetet.

 • Det normala sättet att formalisera ett krav på arbetsgivaren är att skicka en skriftlig ”begäran om åtgärder för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö” enligt § 6.6a AML. Ni måste då få en omedelbar bekräftelse från arbetsgivaren samt svar i sakfrågan snarast möjligt. Om svaret ändå dröjer, eller arbetsgivaren vägrar agera, så kan ni vända er till Arbetsmiljöverket för bedömning av frågan.
 • Om arbetsgivaren skickar ut medarbetare på jobb utan att ha vidtagit tillräckliga åtgärder för att förebygga allvarlig fara, eller om det på annat sätt uppstår akuta risker för medarbetares liv och hälsa, så kan ni som skyddsombud i värsta fall gå in och stoppa arbetet enligt § 6.7 AML. Detta gäller endast om faran är akut och livsfarlig samt att arbetsgivaren inte omedelbart kan åtgärda situationen efter att ha blivit informerad.
 • Om arbetsgivaren inte kunde åtgärda faran och ni har lagt ett skyddsstopp ska ni omedelbart kontakta Arbetsmiljöverket (kontorstid: 010-730 90 00, övrig tid: 08-737 15 55). Myndigheten avgör sedan när faran än undanröjd och arbetet kan återupptas.
 • Om arbetsgivaren vill skicka ut medarbetare på arbete som ni uppfattar som akut hälsofarligt finns det även möjlighet för klubben att väcka förhandling om detta enligt MBL. Stäm av med klubbstyrelsen samt Journalistförbundet Rådgivning om så skulle vara fallet.

Mer läsning och stöd

I första hand rekommenderar Journalistförbundet att ni försöker arbeta tillsammans med arbetsgivaren enligt SAM, såsom med alla andra arbetsmiljöfrågor, för att på bästa sätt hantera covid-19-problematiken. Det finns dock ett par andra föreskrifter som i större eller mindre utsträckning också kan vara användbara. Vi har samlat länkarna till ett par sådana här nedan. I övrigt så uppmanar vi er att alltid ta kontakt med oss i förbundet eller Arbetsmiljöverket om ni har frågor eller behöver något särskilt stöd.

Coronaviruset (av.se)
Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), föreskrifter (av.se)
Smittrisker (AFS 2018:4) (av.se)
Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3), föreskrifter (av.se)
Användning av personlig skyddsutrustning (AFS 2001:3), föreskrifter (av.se)
Arbetsmiljön och coronaviruset (prevent.se)

Journalistförbundet Rådgivning (även arbetsmiljö- och skyddsombudsjour)

Telefon: 08-613 75 40

Telefontid tisdag-fredag 10.00-12.00

E-post: radgivning@sjf.se

Vi svarar på e-post under kontorstid och ringer även upp dig om det behövs.

Senast ändrad 30 november 2021